บรรยาย "ชี่กง" @กรมศุลกากร


อาจารย์หยาง (คนซ้ายในรูป) ได้รับมอบเกียรติบัตรจากคุณไพศาล ชื่นจิตร (คนขวาในรูป) ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร เนื่องในโอกาสที่อาจารย์หยางได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อบรรยาย "ชี่กงและการฝึกเบื้องต้น" ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ

#news

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนทรัพย์ (ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง)

เลขที่ 71 อาคารจี.พี. เฮ้าส์ ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-mail: qigong_thai@yahoo.com

ไลน์ 1 : qg_yang  หรือ ไลน์ 2 : qigong_yang

Facebook page : ชี่กงอาจารย์หยาง

โทร. 02 637 0121, 086 378 5331