top of page

บรรยาย "ชี่กง" @กรมศุลกากร


อาจารย์หยาง (คนซ้ายในรูป) ได้รับมอบเกียรติบัตรจากคุณไพศาล ชื่นจิตร (คนขวาในรูป) ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร เนื่องในโอกาสที่อาจารย์หยางได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อบรรยาย "ชี่กงและการฝึกเบื้องต้น" ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ

bottom of page