ทำเนียบรุ่นชี่กง รุ่นที่ 41-60


รุ่นที่ 41 [19 พฤศจิกายน 2544 – 1 กุมภาพันธ์ 2545]

คุณพรเพชร จุฑาวรากุล

คุณจินดา จินดาปราณีกุล

คุณสุมล เสรีวิสุทธิพงศ์

คุณฝนทอง แซ่ล้อ

คุณกัลยา แซ่แต้

คุณเกริก วัลลภศิริ

คุณจิราวรรณ วัลลภศิริ

คุณโกศล ตั้งตระการ

คุณธันยวัต ธีรเชษฐมงคล

คุณภัสรา แก้วสถิตย์วงศ์

คุณสมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล

คุณวิชิต ลือชัยประสิทธิ์

คุณศุภกิจ แซ่แต้

คุณวิชัย ประเดิมสุข

คุณธนะสิทธิ์ โฆษิตวัฒนาพาณิชย์

คุณเล็ก เอื้อสู่เจริญ

คุณวิชัย โชคภัทรมนตรี

คุณวิเชียร ยงรัตนกิจ

คุณพิศุทธิ์ สัมปทานุกุล

คุณนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

คุณโชติ ศิรฉายา

คุณนพดล ธนสารสมบัติ

คุณรัตนา ธนสารสมบัติ

คุณณัฐบูลย์ เล็กเริงสินธุ์

รุ่นที่ 42 [1 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2545]

คุณเกษม ศิริสัมพันธ์

คุณนภาวรรณ ทนงศักดิ์

คุณประสิทธิ์ แซ่ก๊วย

คุณวรรณา หวังพนิตกุล

คุณทิพย์วรรณ ปิยะวัฒนานนท์

คุณทงชัย ทรีเกียรติชัยกุล

คุณปราณี จันทร์จารุกุล

คุณเยาวลักษณ์ ธนานุคุณ

คุณธงชัย เสรีวิริยะกุล

Dr.Christophe Savoure

คุณหญิง สันตโยดม

คุณสุนิจสา จัตุวงศ์

คุณนิรันทร์ พลพิพัฒนพงศ์

คุณประวิทย์ ศรีกัลยกร

คุณออดา ชาเปค

คุณศุภวรรณ เขียวขจี

รุ่นที่ 43 [4 กรกฎาคม – 2 กันยายน 2545]

คุณทวีเกียรติ โตจำเริญ

คุณอำพล ตัวตุลานนท์

คุณซกอ่าย แซ่เล้า

คุณวิมล เปี่ยมพงศ์สานต์

คุณมานิตย์ ลือชัยประสิทธิ์

คุณวิภา จรรยาภรณ์พงษ์

คุณสุนันทา ฉัตรโสภณพงศ์

คุณเพ็ชรรัตน์ พงษ์สุรพิพัฒน์

คุณสมชาย เทิดกฤตยาพงศ์

คุณวรชาติ คูหิรัญญรัตน์

คุณสุรพล หุตังคบดี

คุณกิติพร โรจน์ธนะโยธิน

คุณอุษณีย์ เชิดชูบุพการี

คุณณัฐนันท์ กายพันธุ์เลิศ

คุณชนัฐธร กายพันธุ์เลิศ

คุณสมเกียรติ เลาสวัสดิ์ชัยกุล

คุณจิรพรรณ ภาละพงศ์

คุณสาลินี จงขวัญยืน

คุณสุวิมล ทรงไตรรัตนกุล

คุณทวี วัฒนาศิริวิโรจน์

คุณชาญชัย ไตรวินิจศรีสุข

คุณประสิทธิ์ เหล่าพิริยวงศ์

คุณสุวรรณา เหล่าพิริยวงศ์

คุณเปรมวดี ปรีชาประพาฬวงศ์

คุณอุบล ชื่นสุพันธ์รัตน์

คุณศรีสมบูรณ์ กลีบผึ้ง

คุณรวีรัตน์ คูหิรัญญรัตน์

รุ่นที่ 44 [17 สิงหาคม – 19 ตุลาคม 2545 ณ มูลนิธิสุขภาพไทย]

คุณอุทัย เตชะรงค์

คุณเกรียง สูริบุตร

คุณชาญไชย เต็มรังษี

คุณวารินทร์ พรพัฒนอรุณกิจ

คุณพนิดา ษรานุรักษ์

คุณสุพัตรา วงศ์สิริพิทักษ์

คุณสุพรรณี วงศ์สิริพิทักษ์

คุณนิรมล ตรงกมลมาศ

คุณอัจฉราพรรณ ภาศิริวงศ์

คุณยุพยงค์ แซ่เท้น

คุณญานิกา วงศ์สิริพิทักษ์

คุณสิริรัตน์ สูริบุตร

คุณนพพรรณ ฉัตรอนันทเวช

คุณสุมาลี กิจธรรม

คุณสุนี อิงควงศ์

รุ่นที่ 45 [20 กันยายน – 28 ตุลาคม 2545]

คุณมาลี อารัณย์รักษ์

คุณวิบูลย์ อังสุวรังษี

คุณวิรุฬห์ ชีวพันธุศรี

คุณปราโมทย์ สุวรรณาภินันท์

คุณสมชาย วรสีหา

คุณวิชัย ศรีสุทัศน์กุล

คุณสมพร ศรีสุทัศน์กุล

คุณสุมิท แช่มประสิทธิ์

คุณปรมาภรณ์ ริ้วภากร

คุณโสฬส สุตัณฑวิบูลย์

คุณเพ็ญวดี วัลลภศิริ

คุณเกษณี แซ่ตั้ง

คุณเมตตา วุฒิวงศ์กรกิจ

คุณสุกัญญา ริมพนาเวท

คุณมาลี ธนสมบัติสกุล

คุณพรทิพย์ มงคลวิเศษไกวัล

คุณอาภรณ์ ศิริเทียนทอง

รุ่นที่ 46 [16 – 23 พฤศจิกายน 2545]

คุณวัชระ อยู่รุ่งเรืองศักดิ์

คุณสมเกียว วงศ์สิริพิทักษ์

คุณบุรินทร์ ธรรมจริยาศรี

คุณประดิษฐ์ นพมงคล

คุณวรศรี ธะสุนทร

คุณนพวรรณ ศรีสว่างวงศ์

คุณกุนทินี เขียวขจี

คุณอรทัย เพ็ชรวิเศษ

คุณนิตยา กาญจนาลัย

รุ่นที่ 47 [25 พฤศจิกายน 2545 – 10 กุมภาพันธ์ 2546]

คุณประสิทธิ์ คงคาเจริญ

คุณสมชาย ลีลาพิสุทธิ์

คุณสามารถ หิตกร

คุณศักดิ์สิทธิ์ ชีวพันธุศรี

คุณหมุยเช็ง แซ่ตั้ง

คุณอนรรม ศิริจำรูญวิทย์

คุณวรกาญจน์ สุภิตาภรณ์

คุณอุไรวรรณ บุญญาเสถียร

คุณพีระนุช วรรณเจริญ

คุณจันทิมา ประกายรุ้งทอง

คุณสายพิณ พรหมชาติ

คุณวิศิษฎ์ชล จุลกะเสวี

คุณอาณัติ ชีวะเกรียงไกร

คุณเพิ่มศักดิ์ ประเสริฐเสรี

คุณประวิตร์ เลิศวิชัยวรวิชย์

คุณจุไรรัตน์ ศรีจันทร์วันเพ็ญ

คุณนิวัฒน์ ศรีจันทร์วันเพ็ญ

คุณสุพพตา วัจฉลพงษ์

คุณเอกชัย วังวรัญญู

คุณภัทรา ลาภกิตติพาณิช

คุณสุพรรณี เลิศวิชัยวรวิชย์

คุณสุทิน วงศ์สืบชาติ

คุณประเดิมพงศ์ พิโรจน์รัตน์

คุณรัชนี จิรเดชสกุลวงศ์

รุ่นที่ 48 [ไม่มีเขียนวันสมัคร สอน ณ มูลนิธิสุขภาพไทย]

คุณพรพรรณ วิสุทธิ์วรรณวุฒิ

คุณฐิติพร แซ่ตั้ง

คุณพลัฏฐ์ จรัสธเนศกุล

คุณมยุรี จรัส

คุณปราณี กล่ำส้ม

คุณสุทธิศักดิ์ วิลาสเดชานนท์

คุณจารุดา เขียวขจี

รุ่นที่ 49 [24 กุมภาพันธ์ – 12 พฤษภาคม 2546]

คุณอ้วยเอ็ง แซ่แพ้

คุณวิมลพรรณ ศิริธีรานนท์

คุณนันทา บุญญาเสถียร

คุณวุฒิพงศ์ บุญญาเสถียร

คุณกนกศรี บุรวิศิษฎ์

คุณจันทนา เยี่ยงศุภพานนท์

คุณจิตมณี เลิศวิชัยวรวิชย์

คุณเซาะฮุ้น ศรีสัจจญาณวงศ์

คุณสุวรรณ แซ่เตี๋ย

คุณปริญญา หอมเอนก

คุณลมัยมาลย์ หิรัญประดิษฐ์

คุณวราภรณ์ มงคลนิมิตร

คุณวสิทธิ์ แสงจันทร์

คุณอานนท์ ดุษฎีพรรณ์

คุณผานิดา บุญญาเสถียร

คุณสมชัย แสงอรุณ

คุณจรวย เตชะเลิศ

คุณพรชัย หวังพัฒนาธน

คุณสุเทพ ยุทธเกษมสันต์

คุณดวงฤทัย บุญญาเสถียร

รุ่นที่ 50 [19 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2546]

คุณกัญญาภรณ์ วัฒนกิรจ์

คุณณมนต์ วัฒนกิรจ์

คุณนันทนา พุทธิวนิช

คุณวรางคณา พุทธิวนิช

คุณสรภัทร์ เหล่าประภัสสร

คุณสุชาติ เหล่าประภัสสร

คุณกรรณิกา บุญญาเสถียร

คุณกานต์สินี จันทร์วิภาดิลก

คุณเกรียงศักดิ์ ภัทรบัณฑิตกุล

คุณชาญชัย สีห์โสภณ

คุณฐิติกาญจน์ บุญญาเสถียร

คุณถนอมชัย วรวัฒนกุล

คุณถนอมวงศ์ มังคลรังษี

คุณนงเยาว์ วิจารณ์ภูธร

คุณพศวัฒน์ อารยะฐากูร

คุณพีระพงศ์ วรรณเจริญ

คุณเมธี โลห์สิวานนท์

คุณมัศยา แซ่แต้

คุณละออ บุญสา

คุณสกนธ์รัตน์ จารุเจตรังสรรค์

คุณสุนทรี รัตนโชติช่วง

คุณสุภาศรี รัตนโชติช่วง

คุณทินวัฒน์ รัตนโชติช่วง

คุณอุไรวรรณ สุวรรณประไพศรี

คุณเฉลิมชัย เรืองสรรงามสิริ

คุณชาญ จารุเจตรังสรรค์

คุณณิชนันทน์ เตชะวรบท

คุณวันชัย เตชะวรบท

คุณประยูร เลิศอนันตสุข

คุณปราณี พุทธิวนิช

คุณรวิวรรณ อรรคผาติ

คุณสมเกียรติ จารุเจตรังสรรค์

คุณสริยา เชาว์สมภพ

คุณสุชาติ พฤกษ์ไพบูลย์

รุ่นที่ 51 [4 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2546]

คุณจินดา สิตตะไพโรจน์

คุณมันทนา กล้วยไม้

คุณอารีย์ สุจีรโยธิน

คุณสุนทร สุจีรโยธิน

คุณมนธรัตถ์ ตันวัฒนะประทีป

คุณสมพงษ์ หาญวจนวงศ์

คุณเกตุ มังคลรังษี

คุณสุธิดา วงศ์ทวีพิพัฒน์

คุณเหมรัตน์ บุญญาเสถียร

คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

คุณสิริลักษณ์ อดุลยประภากร

คุณอาจารีย์ มานะพิริยเสถียร

คุณวิไล วิทย์ประเสริฐกุล

คุณทรายแก้ว รักวิจิตร

คุณชนิศา เลิศวิชัยวรวิชย์

คุณสุชาพร เลิศวิชัยวรวิชย์

คุณอุบลวรรณ กิตติมานนท์

คุณณิชพร อรรถวิภัชน์

คุณภัทราวดี ศิริพานิช

คุณนรีรัตน์ กิตติมานนท์

คุณหทัยกร กิตติมานนท์

คุณนภิต อัสธีรวัฒน์

คุณวารุณี อัสธีรวัฒน์

คุณสนิท โอภาสวิบุล

คุณไชย เตชะสมบูรณากิจ

คุณจุรี เตชะสมบูรณากิจ

คุณชาตรี เตชะสมบูรณากิจ

คุณมนตรี เตชะสมบูรณากิจ

คุณศมลดา ลีลาพิสุทธิ์

คุณรัตนา ธรรมาภิบาลจิต

คุณนุสรา อรรฆศิลป์

คุณสมชาย อรรฆศิลป์

คุณสุมนทิพ บุญญาเสถียร

คุณศิริพงษ์ ทิณรัตน์

คุณบุรินทร์ วุฒิวงศ์ธนกิจ

คุณพิมพ์มณี แก้วมหาวงศ์

คุณวันทนี ดีวงษ์

คุณพักตร์พิมล วรรณเจริญ

คุณเซาะฮุ้ง แซ่เตีย

รุ่นที่ 52 [27 ตุลาคม 2546 – 5 มกราคม 2547]

คุณกรชัย แก้วมหาวงศ์

คุณกนกรัตน์ งามประพจน์

คุณสุวิทชัย คุ้มปิติ

คุณมหิศรา อรุณสวัสดิ์

คุณจินดา อิสริยกุลการ

คุณสุมาลี ตั้งเจริญรุ่งโรจน์

คุณอดิชัย เลิศรัตนสกุลชัย

คุณรัชนีกร เลิศรัตนสกุลชัย

คุณจรูญ เลิศรัตนสกุลชัย

คุณอมรรัตน์ พะเนียงเวทย์

คุณศุภพงษ์ พะเนียงเวทย์

คุณรุ่งเพชร ดำรงวงศ์สว่าง

คุณมีสิทธิ วรพิศุทธิโสภณ

คุณวิศาล คุณวิศาล

คุณจิระพล ถิรวิริยพล

คุณอนุชา จิตจาตุรันต์

คุณจินตนา มิตรประยูร

คุณพล มิตรประยูร

คุณสุกาญจนา ศรีสัมฤทธิ์

คุณทิพวรรณ พะเนียงเวทย์

คุณนันทิวา มหิทธิหาญ

คุณภคิณี ฤทธิ์วิวัฒน์

คุณรัชนี บุญวิริยลัย

คุณวิจิตรา วงศ์ปิยนันทกุล

คุณธงชัย วงศ์ปิยนันทกุล

คุณพรรณี แซ่อึ้ง

คุณวันชัย ตันติวิกรม

คุณพิชาญ์สินี แก้วมหาวงศ์

คุณประสิทธิ์ รัตนสัมพันธ์

คุณสุวิทย์ มหิทธิหาญ

คุณสาธิต เรือนสุข

คุณวิวัลล์ เรือนสุข

คุณศศิธร แห่งโพธิ์สกุล

คุณสุวิทย์ มหิทธิหาญ

รุ่นที่ 53 [26 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2547]

คุณอนุภา ยิ้มเลิศลักษณ์

คุณอนุรัตน์ เทียมทัน

คุณพรทิพย์ สันติวัฒนา

คุณปรียาภรณ์ ธิติวิมลสกล

คุณพเยาว์ สุระวัฒนาพงศ์

คุณพัชรินทร์ สุระวัฒนาพงศ์

คุณธงชัย โรจน์กังสดาล

คุณสุพรรณี ลิมปยารยะ

คุณสุวัฒน์ จิรวิพัฒนพงศ์

คุณวิทวัส วงศ์สระหลวง

คุณวิชิต นิธังกร

คุณประจักษ์ วิทย์ประเสริฐกุล

คุณวัชรี นิตยาเกษตรวัฒน์

คุณวิภา มหากุศลศิริกุล

คุณไพศาล ภู่รัตน์เจริญชัย

คุณบัณฑิต โรจน์ศิริวณิชย์

คุณนันทิดา โลห์สิวานนท์

คุณนิภา เธียรอนันต์สุข

คุณณรงค์ ป้อมหลักทอง

คุณศิรินทร์ทิพย์ มหารัตนมาลัย

คุณสุวาณี โลห์สิวานนท์

คุณวุฒิชัย โรจน์ศิริวณิชย์

รุ่นที่ 54 [19 เมษายน – 5 กรกฎาคม 2547]

คุณประสาน เสถียรภาพงษ์

คุณช้อกุง แซ่โล้ว

คุณมารีอา ฉัตรทอง

คุณจรีพร เอี่ยมตระกูล

คุณเอมอร แซ่เจียง [VIP Package]

คุณนภดล โลห์สิวานนท์

คุณภัทรนิษฐ์ พฤษพราวพงศ์

คุณเกียง ปึง

คุณพรรณี ศิวการศิริกุล