top of page

ทำเนียบรุ่นชี่กง รุ่นที่ 41-60


รุ่นที่ 41 [19 พฤศจิกายน 2544 – 1 กุมภาพันธ์ 2545]

คุณพรเพชร จุฑาวรากุล

คุณจินดา จินดาปราณีกุล

คุณสุมล เสรีวิสุทธิพงศ์

คุณฝนทอง แซ่ล้อ

คุณกัลยา แซ่แต้

คุณเกริก วัลลภศิริ

คุณจิราวรรณ วัลลภศิริ

คุณโกศล ตั้งตระการ

คุณธันยวัต ธีรเชษฐมงคล

คุณภัสรา แก้วสถิตย์วงศ์

คุณสมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล

คุณวิชิต ลือชัยประสิทธิ์

คุณศุภกิจ แซ่แต้

คุณวิชัย ประเดิมสุข

คุณธนะสิทธิ์ โฆษิตวัฒนาพาณิชย์

คุณเล็ก เอื้อสู่เจริญ

คุณวิชัย โชคภัทรมนตรี

คุณวิเชียร ยงรัตนกิจ

คุณพิศุทธิ์ สัมปทานุกุล

คุณนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

คุณโชติ ศิรฉายา

คุณนพดล ธนสารสมบัติ

คุณรัตนา ธนสารสมบัติ

คุณณัฐบูลย์ เล็กเริงสินธุ์

รุ่นที่ 42 [1 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2545]

คุณเกษม ศิริสัมพันธ์

คุณนภาวรรณ ทนงศักดิ์

คุณประสิทธิ์ แซ่ก๊วย

คุณวรรณา หวังพนิตกุล

คุณทิพย์วรรณ ปิยะวัฒนานนท์

คุณทงชัย ทรีเกียรติชัยกุล

คุณปราณี จันทร์จารุกุล

คุณเยาวลักษณ์ ธนานุคุณ

คุณธงชัย เสรีวิริยะกุล

Dr.Christophe Savoure

คุณหญิง สันตโยดม

คุณสุนิจสา จัตุวงศ์

คุณนิรันทร์ พลพิพัฒนพงศ์

คุณประวิทย์ ศรีกัลยกร

คุณออดา ชาเปค

คุณศุภวรรณ เขียวขจี

รุ่นที่ 43 [4 กรกฎาคม – 2 กันยายน 2545]

คุณทวีเกียรติ โตจำเริญ

คุณอำพล ตัวตุลานนท์

คุณซกอ่าย แซ่เล้า

คุณวิมล เปี่ยมพงศ์สานต์

คุณมานิตย์ ลือชัยประสิทธิ์

คุณวิภา จรรยาภรณ์พงษ์

คุณสุนันทา ฉัตรโสภณพงศ์

คุณเพ็ชรรัตน์ พงษ์สุรพิพัฒน์

คุณสมชาย เทิดกฤตยาพงศ์

คุณวรชาติ คูหิรัญญรัตน์

คุณสุรพล หุตังคบดี

คุณกิติพร โรจน์ธนะโยธิน

คุณอุษณีย์ เชิดชูบุพการี

คุณณัฐนันท์ กายพันธุ์เลิศ

คุณชนัฐธร กายพันธุ์เลิศ

คุณสมเกียรติ เลาสวัสดิ์ชัยกุล

คุณจิรพรรณ ภาละพงศ์

คุณสาลินี จงขวัญยืน

คุณสุวิมล ทรงไตรรัตนกุล

คุณทวี วัฒนาศิริวิโรจน์

คุณชาญชัย ไตรวินิจศรีสุข

คุณประสิทธิ์ เหล่าพิริยวงศ์

คุณสุวรรณา เหล่าพิริยวงศ์

คุณเปรมวดี ปรีชาประพาฬวงศ์

คุณอุบล ชื่นสุพันธ์รัตน์

คุณศรีสมบูรณ์ กลีบผึ้ง

คุณรวีรัตน์ คูหิรัญญรัตน์

รุ่นที่ 44 [17 สิงหาคม – 19 ตุลาคม 2545 ณ มูลนิธิสุขภาพไทย]

คุณอุทัย เตชะรงค์

คุณเกรียง สูริบุตร

คุณชาญไชย เต็มรังษี

คุณวารินทร์ พรพัฒนอรุณกิจ

คุณพนิดา ษรานุรักษ์

คุณสุพัตรา วงศ์สิริพิทักษ์

คุณสุพรรณี วงศ์สิริพิทักษ์

คุณนิรมล ตรงกมลมาศ

คุณอัจฉราพรรณ ภาศิริวงศ์

คุณยุพยงค์ แซ่เท้น

คุณญานิกา วงศ์สิริพิทักษ์

คุณสิริรัตน์ สูริบุตร

คุณนพพรรณ ฉัตรอนันทเวช

คุณสุมาลี กิจธรรม

คุณสุนี อิงควงศ์

รุ่นที่ 45 [20 กันยายน – 28 ตุลาคม 2545]

คุณมาลี อารัณย์รักษ์

คุณวิบูลย์ อังสุวรังษี

คุณวิรุฬห์ ชีวพันธุศรี

คุณปราโมทย์ สุวรรณาภินันท์

คุณสมชาย วรสีหา

คุณวิชัย ศรีสุทัศน์กุล

คุณสมพร ศรีสุทัศน์กุล

คุณสุมิท แช่มประสิทธิ์

คุณปรมาภรณ์ ริ้วภากร

คุณโสฬส สุตัณฑวิบูลย์

คุณเพ็ญวดี วัลลภศิริ

คุณเกษณี แซ่ตั้ง

คุณเมตตา วุฒิวงศ์กรกิจ

คุณสุกัญญา ริมพนาเวท

คุณมาลี ธนสมบัติสกุล

คุณพรทิพย์ มงคลวิเศษไกวัล

คุณอาภรณ์ ศิริเทียนทอง

รุ่นที่ 46 [16 – 23 พฤศจิกายน 2545]

คุณวัชระ อยู่รุ่งเรืองศักดิ์

คุณสมเกียว วงศ์สิริพิทักษ์

คุณบุรินทร์ ธรรมจริยาศรี

คุณประดิษฐ์ นพมงคล

คุณวรศรี ธะสุนทร

คุณนพวรรณ ศรีสว่างวงศ์

คุณกุนทินี เขียวขจี

คุณอรทัย เพ็ชรวิเศษ

คุณนิตยา กาญจนาลัย

รุ่นที่ 47 [25 พฤศจิกายน 2545 – 10 กุมภาพันธ์ 2546]

คุณประสิทธิ์ คงคาเจริญ

คุณสมชาย ลีลาพิสุทธิ์

คุณสามารถ หิตกร

คุณศักดิ์สิทธิ์ ชีวพันธุศรี

คุณหมุยเช็ง แซ่ตั้ง

คุณอนรรม ศิริจำรูญวิทย์

คุณวรกาญจน์ สุภิตาภรณ์

คุณอุไรวรรณ บุญญาเสถียร

คุณพีระนุช วรรณเจริญ

คุณจันทิมา ประกายรุ้งทอง

คุณสายพิณ พรหมชาติ

คุณวิศิษฎ์ชล จุลกะเสวี

คุณอาณัติ ชีวะเกรียงไกร

คุณเพิ่มศักดิ์ ประเสริฐเสรี

คุณประวิตร์ เลิศวิชัยวรวิชย์

คุณจุไรรัตน์ ศรีจันทร์วันเพ็ญ

คุณนิวัฒน์ ศรีจันทร์วันเพ็ญ

คุณสุพพตา วัจฉลพงษ์

คุณเอกชัย วังวรัญญู

คุณภัทรา ลาภกิตติพาณิช

คุณสุพรรณี เลิศวิชัยวรวิชย์

คุณสุทิน วงศ์สืบชาติ

คุณประเดิมพงศ์ พิโรจน์รัตน์

คุณรัชนี จิรเดชสกุลวงศ์

รุ่นที่ 48 [ไม่มีเขียนวันสมัคร สอน ณ มูลนิธิสุขภาพไทย]

คุณพรพรรณ วิสุทธิ์วรรณวุฒิ

คุณฐิติพร แซ่ตั้ง

คุณพลัฏฐ์ จรัสธเนศกุล

คุณมยุรี จรัส

คุณปราณี กล่ำส้ม

คุณสุทธิศักดิ์ วิลาสเดชานนท์

คุณจารุดา เขียวขจี

รุ่นที่ 49 [24 กุมภาพันธ์ – 12 พฤษภาคม 2546]

คุณอ้วยเอ็ง แซ่แพ้

คุณวิมลพรรณ ศิริธีรานนท์

คุณนันทา บุญญาเสถียร

คุณวุฒิพงศ์ บุญญาเสถียร

คุณกนกศรี บุรวิศิษฎ์

คุณจันทนา เยี่ยงศุภพานนท์

คุณจิตมณี เลิศวิชัยวรวิชย์

คุณเซาะฮุ้น ศรีสัจจญาณวงศ์

คุณสุวรรณ แซ่เตี๋ย

คุณปริญญา หอมเอนก

คุณลมัยมาลย์ หิรัญประดิษฐ์

คุณวราภรณ์ มงคลนิมิตร

คุณวสิทธิ์ แสงจันทร์

คุณอานนท์ ดุษฎีพรรณ์

คุณผานิดา บุญญาเสถียร

คุณสมชัย แสงอรุณ

คุณจรวย เตชะเลิศ

คุณพรชัย หวังพัฒนาธน

คุณสุเทพ ยุทธเกษมสันต์

คุณดวงฤทัย บุญญาเสถียร

รุ่นที่ 50 [19 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2546]

คุณกัญญาภรณ์ วัฒนกิรจ์

คุณณมนต์ วัฒนกิรจ์

คุณนันทนา พุทธิวนิช

คุณวรางคณา พุทธิวนิช

คุณสรภัทร์ เหล่าประภัสสร

คุณสุชาติ เหล่าประภัสสร

คุณกรรณิกา บุญญาเสถียร

คุณกานต์สินี จันทร์วิภาดิลก

คุณเกรียงศักดิ์ ภัทรบัณฑิตกุล

คุณชาญชัย สีห์โสภณ

คุณฐิติกาญจน์ บุญญาเสถียร

คุณถนอมชัย วรวัฒนกุล

คุณถนอมวงศ์ มังคลรังษี

คุณนงเยาว์ วิจารณ์ภูธร

คุณพศวัฒน์ อารยะฐากูร

คุณพีระพงศ์ วรรณเจริญ

คุณเมธี โลห์สิวานนท์

คุณมัศยา แซ่แต้

คุณละออ บุญสา

คุณสกนธ์รัตน์ จารุเจตรังสรรค์

คุณสุนทรี รัตนโชติช่วง

คุณสุภาศรี รัตนโชติช่วง

คุณทินวัฒน์ รัตนโชติช่วง

คุณอุไรวรรณ สุวรรณประไพศรี

คุณเฉลิมชัย เรืองสรรงามสิริ

คุณชาญ จารุเจตรังสรรค์

คุณณิชนันทน์ เตชะวรบท

คุณวันชัย เตชะวรบท

คุณประยูร เลิศอนันตสุข

คุณปราณี พุทธิวนิช

คุณรวิวรรณ อรรคผาติ

คุณสมเกียรติ จารุเจตรังสรรค์

คุณสริยา เชาว์สมภพ

คุณสุชาติ พฤกษ์ไพบูลย์

รุ่นที่ 51 [4 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2546]

คุณจินดา สิตตะไพโรจน์

คุณมันทนา กล้วยไม้

คุณอารีย์ สุจีรโยธิน

คุณสุนทร สุจีรโยธิน

คุณมนธรัตถ์ ตันวัฒนะประทีป

คุณสมพงษ์ หาญวจนวงศ์

คุณเกตุ มังคลรังษี

คุณสุธิดา วงศ์ทวีพิพัฒน์

คุณเหมรัตน์ บุญญาเสถียร

คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

คุณสิริลักษณ์ อดุลยประภากร

คุณอาจารีย์ มานะพิริยเสถียร

คุณวิไล วิทย์ประเสริฐกุล

คุณทรายแก้ว รักวิจิตร

คุณชนิศา เลิศวิชัยวรวิชย์

คุณสุชาพร เลิศวิชัยวรวิชย์

คุณอุบลวรรณ กิตติมานนท์

คุณณิชพร อรรถวิภัชน์

คุณภัทราวดี ศิริพานิช

คุณนรีรัตน์ กิตติมานนท์

คุณหทัยกร กิตติมานนท์

คุณนภิต อัสธีรวัฒน์

คุณวารุณี อัสธีรวัฒน์

คุณสนิท โอภาสวิบุล

คุณไชย เตชะสมบูรณากิจ

คุณจุรี เตชะสมบูรณากิจ

คุณชาตรี เตชะสมบูรณากิจ

คุณมนตรี เตชะสมบูรณากิจ

คุณศมลดา ลีลาพิสุทธิ์

คุณรัตนา ธรรมาภิบาลจิต

คุณนุสรา อรรฆศิลป์

คุณสมชาย อรรฆศิลป์

คุณสุมนทิพ บุญญาเสถียร

คุณศิริพงษ์ ทิณรัตน์

คุณบุรินทร์ วุฒิวงศ์ธนกิจ

คุณพิมพ์มณี แก้วมหาวงศ์

คุณวันทนี ดีวงษ์

คุณพักตร์พิมล วรรณเจริญ

คุณเซาะฮุ้ง แซ่เตีย

รุ่นที่ 52 [27 ตุลาคม 2546 – 5 มกราคม 2547]

คุณกรชัย แก้วมหาวงศ์

คุณกนกรัตน์ งามประพจน์

คุณสุวิทชัย คุ้มปิติ

คุณมหิศรา อรุณสวัสดิ์

คุณจินดา อิสริยกุลการ

คุณสุมาลี ตั้งเจริญรุ่งโรจน์

คุณอดิชัย เลิศรัตนสกุลชัย

คุณรัชนีกร เลิศรัตนสกุลชัย

คุณจรูญ เลิศรัตนสกุลชัย

คุณอมรรัตน์ พะเนียงเวทย์

คุณศุภพงษ์ พะเนียงเวทย์

คุณรุ่งเพชร ดำรงวงศ์สว่าง

คุณมีสิทธิ วรพิศุทธิโสภณ

คุณวิศาล คุณวิศาล

คุณจิระพล ถิรวิริยพล

คุณอนุชา จิตจาตุรันต์

คุณจินตนา มิตรประยูร

คุณพล มิตรประยูร

คุณสุกาญจนา ศรีสัมฤทธิ์

คุณทิพวรรณ พะเนียงเวทย์

คุณนันทิวา มหิทธิหาญ

คุณภคิณี ฤทธิ์วิวัฒน์

คุณรัชนี บุญวิริยลัย

คุณวิจิตรา วงศ์ปิยนันทกุล

คุณธงชัย วงศ์ปิยนันทกุล

คุณพรรณี แซ่อึ้ง

คุณวันชัย ตันติวิกรม

คุณพิชาญ์สินี แก้วมหาวงศ์

คุณประสิทธิ์ รัตนสัมพันธ์

คุณสุวิทย์ มหิทธิหาญ

คุณสาธิต เรือนสุข

คุณวิวัลล์ เรือนสุข

คุณศศิธร แห่งโพธิ์สกุล

คุณสุวิทย์ มหิทธิหาญ

รุ่นที่ 53 [26 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2547]

คุณอนุภา ยิ้มเลิศลักษณ์

คุณอนุรัตน์ เทียมทัน

คุณพรทิพย์ สันติวัฒนา

คุณปรียาภรณ์ ธิติวิมลสกล

คุณพเยาว์ สุระวัฒนาพงศ์

คุณพัชรินทร์ สุระวัฒนาพงศ์

คุณธงชัย โรจน์กังสดาล

คุณสุพรรณี ลิมปยารยะ

คุณสุวัฒน์ จิรวิพัฒนพงศ์

คุณวิทวัส วงศ์สระหลวง

คุณวิชิต นิธังกร

คุณประจักษ์ วิทย์ประเสริฐกุล

คุณวัชรี นิตยาเกษตรวัฒน์

คุณวิภา มหากุศลศิริกุล

คุณไพศาล ภู่รัตน์เจริญชัย

คุณบัณฑิต โรจน์ศิริวณิชย์

คุณนันทิดา โลห์สิวานนท์

คุณนิภา เธียรอนันต์สุข

คุณณรงค์ ป้อมหลักทอง

คุณศิรินทร์ทิพย์ มหารัตนมาลัย

คุณสุวาณี โลห์สิวานนท์

คุณวุฒิชัย โรจน์ศิริวณิชย์

รุ่นที่ 54 [19 เมษายน – 5 กรกฎาคม 2547]

คุณประสาน เสถียรภาพงษ์

คุณช้อกุง แซ่โล้ว

คุณมารีอา ฉัตรทอง

คุณจรีพร เอี่ยมตระกูล

คุณเอมอร แซ่เจียง [VIP Package]

คุณนภดล โลห์สิวานนท์

คุณภัทรนิษฐ์ พฤษพราวพงศ์

คุณเกียง ปึง

คุณพรรณี ศิวการศิริกุล

คุณเส่ย ศิวการศิริกุล

คุณทวีศักดิ์ สุคงคารัตนกุล

คุณสุกัญญา สุคงคารัตนกุล

คุณจิราพร เสถียรภาพงษ์

คุณวรางคณา เตชะสมบูรณากิจ

คุณวรัญ หาญวงศ์ฤทธิ์

คุณธนารัตน์ ยิ้มสุข

คุณมาลี โรจน์กังสดาล

รุ่นที่ 55 จากสมาคมเล่งฮั้ว 19 สิงหาคม – 11 ตุลาคม 2547

คุณยงยุทธ เจียมพิทยานุวัฒน์

คุณจันทิมา เจียมพิทยานุวัฒน์

คุณทัศนีย์ เจียมพิทยานุวัฒน์

คุณจำรัส บำรุงรัตน์

คุณอำพล ฉัตรทอง

คุณธนวัฒน์ เสมาเขื่อนขันธ์

คุณนิ อึ้งนภาธานินทร์

คุณปาริชาติ สุวรรณ์

คุณมาลี ตันวัฒนาประทีป

คุณหยงหว่อง แซ่ฉั่ว

คุณชัยณรงค์ เฉลิมทอง

คุณฐิตินันท์ เพ็ญจันทร์

คุณธยาน์วรัตถ์ หัตถกิจโกศล

คุณประจักษ์ พลอยบูรณินทร์

คุณสุนิสา ลิมมาชวดี

คุณทรายทอง รักวิจิตร

คุณสุปราณี นิรุตติศาสน์

คุณธัญพัฒน์ นิรุตติศาสน์

คุณดวงรัตน์ นิรุตติศาสน์

คุณณภัทรดิศ สุริยกมลจินดา

คุณกัลยา นคเรศไอศูนย์

จากสีลม เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2547

คุณ Keiko Sebata

คุณ Taro Okawa

คุณ Machito Matsude

คุณยุพดี

คุณนภาพร แซ่ลิ้ม

คุณประไพพิศ ประดิษฐเวคิน

คุณรัชนี ศิลปไชย

คุณพิพัฒน์ วิจิตรบุญยรักษ์ *

คุณจันทิรา ลือสกุล *

คุณกัลยา นคเรศไอศูรย์ *

คุณอาริยา ชูพินิจศักดิ์ *

คุณเอี่ยม งามดำรงค์ *

คุณวิญญู เสนีวงศ์ ณ อยุธยา *

รุ่นที่ 56 จากสมาคมเล่งฮั้ว 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2547

คุณปิยนุช ทินบัว

คุณเสาวนีย์ จิรฤกษ์มงคล

คุณเตือนใจ รงรองลาภ

คุณสมใจ โตประเสริฐพงศ์

คุณบุปผา ขันธิกุล

คุณเบญจวรรณ ธนจิตไพบูลย์

คุณขนิษฐา อึ้งนภาธานินทร์

คุณณฤทธิ์ ลีลาศศุภเดช

คุณนราพร หาญวจนวงศ์

คุณธนพล ศิริประสบโชค

คุณณัฐวัสส์ เตชวิเศษวงศ์

คุณพรพิมล แซ่เตีย

คุณวิบูลย์ รัศมีไพศาล

คุณฉัตรชัย นิรันดร์วิชัย

คุณสมสุข โพธิมโนมัย

จากสีลม เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2547

คุณอรนุช ลี้กุลเจริญ

คุณวิภาพร กิจวัฒนาการ

คุณอภิพล สุจริตชาดา *

คุณวิลาวัณย์ ไกรตระกูล *

คุณวิมล ไกรตระกูล *

คุณวรรณี แสนสุขโสภา *

คุณวิโรจน์ วิทยาวัฒน์ *

คุณศิริพร เลิศเสาวภาคย์ *

คุณดรุณี เลิศเสาวภาคย์ *

คุณพัชรินทร์ ศรีจันทร์วันเพ็ญ *

คุณสมศักดิ์ ประดิษฐเวคิน *

คุณอุทัยวรรณ วงษ์โอภาสี *

คุณสุขทวี อบยศเจริญ *

คุณธนอรรถ จำรัสนโรดม *

คุณบรรจง โรจนาวิไลวุฒิ *

คุณชนัญชิดา เดชนิมิตชัย *

คุณสมเกียรติ์ แสนสุขโสภา *

คุณรวี ศิริกูลวัฒนากิจ *

รุ่นที่ 57 จากสมาคมเล่งฮั้ว 17 มกราคม – 7 มีนาคม 2548

คุณอัมพร ตัณฑ์สมบุญ

คุณจริยา ลิชฌน์เศรษฐ์

คุณศรีพร ธนานิมิต

คุณธัญ ใจภักดีมีน

คุณพรรัตน์ คงเดชสกฤทธิ์

คุณสมศรี กมลสุวรรณ

คุณทัศนี กมลสุวรรณ

คุณวราภรณ์ ภูวสรกุล

คุณวีรวรรณ ตัณฑ์ไพโรจน์

คุณอรินทรา เกียรติเทพขจร

คุณปวีณา เกียรติเทพขจร

จากสีลม เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2548 (36 คน)

คุณนพรัตน์ ป.สัตยารักษ์

คุณทิพมณี ตรีประสิทธ์

คุณรจนันท์ อนันตกฤตยาธร

พระเป็ด ตั้งมโนสุจริต

คุณสุเมธ เอื้องพูลสวัสดิ์

คุณประสาน ตันติสัจธรรม

คุณ Chieko Okamura

คุณสุภาภรณ์ ซึ่งเจริญ

คุณพัชรี แซ่ตั้ง

คุณสง่า โชคนิติสวัสดิ์

คุณธนภัทร เบ็ญจวรโชติ

คุณ Michi Sugimoto

คุณ Shozo Okamura

คุณคมสัน จิตรการนทีกิจ

คุณชื่นจิตต์ แสงสุกวีระเสถียร

คุณศรีสมร สุนทรวิทยา

คุณไพศาล เลิศอุดมพฤกษา

คุณสมบูรณ์ กอรปศรีเศรษฐ์

คุณประภาส ชันวัฒนายน

คุณเอกชัย สถาพรธนพัฒน์

คุณพรเพ็ญ พิมพ์วิริยะกุล

คุณเดชา ยงวัฒนา

คุณพรรณทิพา ฉัตรชาตรี

คุณธนิก ทองวัฒนา

คุณชวนชม ปวีณวัฒน์

คุณอานนท์ ปวีณวัฒน์

คุณคณิต เล้าลิขิตนนท์

คุณทัศนีย์ แสนสุขโสภา

คุณทัศนีย์ แพร่พานิช

คุณมณี ลือชัยประสิทธิ์

คุณเฟื่องฟ้า เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

คุณกาญจนา โยธินารักษ์

คุณพรเพชร วัฒนจินดาพร

คุณประโยชน์ แสงเจษฎา

คุณดิเรก สินิทธ์สกุล

คุณสัมพันธ์ รัตนสวัสดิ์

รุ่นที่ 58 จากสมาคมเล่งฮั้ว 23 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2548

คุณจัตตุรงค์ เพชรประภากร

คุณธนกฤช ฉัตรเลขวนิช

คุณกิตติมา ฉัตรเลขวนิช

คุณสมเลิศ งามจตุรงค์

คุณภคพล ศิรเวชน์

คุณวัชระ สุระเวขะทัศน์

คุณจิตตศักดิ์ สุระเวขะทัศน์

คุณรัตนพล ศรีจันทร์วันเพ็ญ

คุณเล็ก ชังสิงห์

คุณวรพจน์ เพ็ชรรัตน์

คุณภูชิต กาญจนวลีรัตน์

จากสีลม เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2548

คุณสุมนา ธนิยผล

คุณสาวิตรี เวชชเศรษฐ์นนท์

พลเอกนพ พิณสายแก้ว

คุณสมมุข พิณสายแก้ว

คุณจิระ ยังมีวิทยา

คุณตรีรัตน์ ฉัตรเจริญพร

คุณธนพงษ์ รัตนปรีชาวงศ์

คุณธีรพงษ์ กังวานสุรกิจ

คุณชาญ สวัสดิ์วุฒิชัยกุล

คุณกนกรัตน์ กลั่นความด์

คุณกานดา บัวล้อมแก้ว

คุณจุฑามาศ จันทนชูกลิ่น

คุณรัชฎา พัวรักษา

คุณชัยธวัช ภคเวชกุล

คุณยาจิตต์ สืบสุทธิ

คุณฐิตยากร ภคเวชกุล

คุณธนัช เกตุมงคล

คุณอัญชลี ธราอัมพวัน

คุณบุญชัย วุฒิเลิศอนันต์

คุณสุเมธ ขันเจริญสุข

คุณธีระวัฒน์ ลิยมาสวัสดิ์

คุณลัดดา ลิยมาสวัสดิ์

คุณยุพาพรรณ ศรีศิลป

คุณไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์

คุณรัชนี พัฒนศิริมงคล

คุณกุลชลี กตัญญูเสริมพงศ์

คุณกันต์นิษฐ์ จิรภาสพงศ์

คุณนันทณี เจริญศรีวิสุทธิ์

คุณเล่าซุ้นยิน

คุณจงจิตต์ เจริญสิงขร

คุณสุชาดา สุทธิสารรณกร

คุณจินดา อภิเวสสะ

รุ่นที่ 59 จากสมาคมเล่งฮั้ว 10 ตุลาคม 2548

คุณมณฑกานต์ งามจตุรงค์

คุณณัฐณิชา เกียรติมณีศรี

คุณแดง พรศิริ

คุณเอกชัย อติชาตสินธพ

คุณเพ็ญศรี อติชาตสินธพ

คุณพิมพา ฉันพิชยกุล

คุณพิไลรัตน์ ฉันพิชยกุล

คุณสุดประนอม สมันตเวคิน

คุณกรทิพา บุญญาเสถียร

คุณณัฎฑินิษฐ์ ธรรมจารี

คุณพรทิพา พฤฒิศาสตร์

จากสีลม เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2548

คุณรัตนา ทองไทย

คุณปัทมพร กาญจนปาลกุล

คุณอัปสรศิริ โตพิบูลเจริญชัย

คุณชัชสรัญ โตพิบูล

คุณสิริรัตน์ สุพานิชย์วิทย์

คุณสมมาตร สุพานิชย์วิทย์

คุณคชกร วรอาคม

คุณวราวรรณ วรรณสุทธิวัฒน์

คุณพรรณนิภา เทียนสิงห์ชัย

คุณวราภรณ์ มาลาบุปผา

คุณสดับพิณ กฤดานวาภรณ์

คุณชุลีกร วงศ์ตั้งเจริญ

คุณ Alex King

คุณ Eva King

คุณทัศนีย์ งามจิตสุขศรี

คุณจริยา ตั้งบูรณากิจ

คุณสิทธิชัย สถาพรธนพัฒน์

คุณชุลีกร โตพิบูล

คุณเพ็ญศิริ โตพิบูล

คุณกฤตพัชร เอามงคงสกุล

คุณพัชญา กิ่งแก้ว

คุณบรรเทา ผังเมืองดี

คุณพอใจ เรืองศรี

คุณกัญภัคอร สิชฌน์เศรษฐ์

รุ่นที่ 60 จากสมาคมเล่งฮั้ว 7 พฤศจิกายน 2548 – 19 ธันวาคม 2548

คุณเพ็ญพักตร์ กสิกิจนำชัย

คุณชวิน สมบูรณ์ศักดิกุล

คุณสุนทร อติวัฒนานนท์

คุณสุภารัก กุลไชย

คุณชวลิต สุนทรวุฒินันท์

คุณนิภา สันติพันธ์พิทักษ์

คุณดุษฎี ทองฤทธิ์

คุณวรพล เอี่ยวเจริญวงศ์

คุณวันชัย แจ้งตามธรรม

คุณจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำชัย

คุณสมศรี ตันติแสงหิรัญ

คุณสุทธ์หทัย ตระกูลบุษกร

คุณอมรรัตน์ ตันติแสงหิรัญ

คุณอนันต์โชติ กนกวุฒิรักษ์พร

คุณอธิวัฒน์ ตรีทิตยพิภา

คุณจำลอง เมธาจรัส

คุณโกศล อานันทศุภกุล

คุณสิปปกร กสิกิจนำชัย

คุณวันชัย กฤษณะประสิทธ์

จากสีลม เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2548

คุณเกรียงไกร แสงวัฒนาโรจน์

คุณนิตยา ไตรจินดาพร

คุณนนทิยา ภูริจิรสิน

คุณ Walter Schuermans

คุณวันชัย รุ่งเรืองสาร

คุณบุญสรวง เทวอักษร

คุณ Dorothea De Vos

คุณณัฐณิชา เกียรติมณีศรี

คุณ Hilda Sheehan

คุณกาญจนา ผังเมืองดี

คุณลลยา ผาณิตวงศ์

คุณพิพัฒน์ มณีรัตน์ประเสริฐ

คุณธีรชัย ฤกษ์มงคลวิทย์

คุณรัตนาวรรณ เจียมเจริญเดช

คุณเปรมจิต เจียมเจริญเดช

คุณสุนันท์ สมาธิ

คุณชลาทิพย์ ประดับพงศ์

คุณวิวัฒน์ ตันวงษ์วาน

คุณธีระ พิรุณรัตน์

คุณอภิญญา วีระสุรัตน์

คุณสุเชษฐ์ เวศยาภรณ์

คุณจารุมาศ เหล่าเกียรติกุล

คุณจุรีรัตน์ เหล่าเกียรติกุล

คุณ Hugh (Q) Peaker

คุณ David Lau

คุณวชิรบุญ ตรงศีลสัตย์

คุณภูวดล เลี่ยวชวลิต

คุณจารุอร ทองไทย

คุณสิริกานต์ ทองไทย

คุณสมภพ ธนธีรพงษ์

คุณพัชรินทร์ ฌะธีระพงศ์

คุณตรีรัตน์ ยังรอด

คุณอัมพา จรูญศรีสวัสดิ์


bottom of page