top of page

ทำเนียบรุ่นชี่กง รุ่นที่ 71-80


รุ่นที่ 71 จากสมาคมเล่งฮั้ว 29 กันยายน – 22 ธันวาคม 2551

คุณชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

คุณสุทัศน์ แซ่เจี่ย

คุณฐิติพร แรงผลสัมฤทธิ์

คุณอุดม โภคาชัยพัฒน์

คุณธนพร รุ่งโรจน์อัศวกุล

คุณเหรียญพงษ์ จุฬาวิเศษกุล

คุณณัฐชัย แรงผลสัมฤทธิ์

คุณฐิตินันท์ วิญญูวนิช

คุณเมธินี วิญญูวนิช

คุณภัทราภรณ์ จิรวณิชชากร

คุณธัชชัย จิรวณิชชากร

คุณคีรี เสงี่ยมพงส์ [Platinum Package]

คุณพัชรินทร์ ไชยเสนาธรรม

คุณชาญชัย ลีลาวัฒนสุข

คุณสุรีย์ ยงเกียรติตระกูล

คุณปรัชญา ยงเกียรติตระกูล

คุณนิพันธุ์ ใบหาญ

คุณฉัตรชัย เตชะชัยอนันต์

คุณสัมฤทธิ์ พิทยจำรัส

คุณสุชาติ พินิจภิญโญ

จากสีลม เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2551

คุณชัยรัตน์ สลักฤทัย

คุณบรรจง จิตต์แจ้ง

คุณสุรศักดิ์ องอาจถาวร

คุณวนิดา มานะกิติวิภาต

คุณพรพรรณ สุรเมธางกูร

คุณรุ่งนภา ยิ่งชาญกุล

คุณสมเกียรติ เสถียรกิจการชัย

คุณสุชาดา เสถียรกิจการชัย

คุณไกรวุฒิ วิจิตรนิปกุล

คุณจุฑาพร กุมุทพงษ์พานิช

คุณสุดารัตน์ รัตนสุมาวงศ์

คุณวีระศักดิ์ อนัมบุตร

คุณกิตินันท์ อนัมบุตร

คุณปรีดา อนัมบุตร

คุณพันทิพา ไรวา

คุณนิตยา วงศาโรจน์

คุณอรพิน กนกวงศกร

คุณสัมฤทธิ์ พิทยจำรัส

คุณพรสวรรค์ ศิริผล

คุณนิภา เมฆรา

คุณวรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

คุณชัยนันท์ ลภิธนานุวัฒน์

คุณวารุณี ลภิธนานุวัฒน์

คุณชูศักดิ์ วิวัฒน์วงศ์เกษม

คุณชาลี โกวิทกุลานุชิต

คุณวิชัย เอกพลากร

คุณอรินดา แซ่ตัง

คุณสร้อยสุดา เตชะทิพย์มณี

คุณพีรพงศ์ ประสงค์ชัยกุล

คุณรปานดา ธรรมาภรณ์

คุณพันฐชิต พีตรานนท์

คุณธีรพัฒน์ ติระชูศักดิ์

คุณวัลลภ มหามิตร

คุณอาจรีย์ ว่องอุดม

คุณวิไล ติระชูศักดิ์

คุณเกสรา พฤกษ์ศลานันท์

คุณภรณ์จุฑา พงษ์พานารัตน์

คุณสมภพ ติระชูศักดิ์

คุณวัชรีบุญ มหามิตร

คุณวัลภา สิงหวัฒน์

คุณปัญญา จงมีสุข

คุณวิไล นพพรพิทักษ์

คุณ Jianfeng Lian

คุณจินหลิง ตู้

คุณวิภาทิพย์ ยอดอริยพงศ์

คุณสายทิพย์ เวียงสิมา

คุณวิไลลักษณ์ ศรีประทุม

รุ่นที่ 72 จากสมาคมเล่งฮั้ว 23 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2552

คุณสุชาดา ตุลยาภรณ์โชติ

คุณสุวรรณี ออศิริชัยเวทย์

คุณวัชรพงศ์ เลิศนิธิชวภรณ์

คุณอัจฉรา พึ่งกันไทย

คุณสุวัฒน์ พรวิทยา

คุณสมชาย ตั้งปณิธานดี

คุณสุวรรณี ตั้งปณิธานดี

คุณธนาพร จิระเสวีจินดา

คุณชีลา วงศ์อำนิษฐกุล

คุณพนิดา ฟองประเสริฐ

คุณชุมพล แย้มเจริญ

คุณวีรชัย พรวิทยา

จากสีลม เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2552

คุณสุทัศน์ หิรัญญาภินันท์

คุณปริมใจ เอี่ยมเพชราพงศ์

คุณฉัตรวิฑูรย์ สุทธิจินตามัย

คุณปรีชา ศุภปีติพร

คุณชัยณรงค์ ศรีเฟืองฟุ้ง

คุณประพัฒน์ ปิลันธนากูล

ทพญ. สีชมพู นรภูมิพิภัชน์

คุณนลินี สุทธิพิศาล

คุณประเสริฐ วงษ์ทรัพย์ทวี

นายแพทย์สุพงษ์ วงศ์วรเศรษฐ์

แพทย์หญิงเตือนใจ วงศ์วรเศรษฐ์

คุณจินดา เสรีวัฒนวุฒิ

คุณบุญโรจน์ เสรีวัฒนวุฒิ

คุณอุมา วรรณโกษิตย์

คุณทองคำ คงทอง

คุณเพ็ญจันทร์ เสตเสถียร

คุณสุภาวดี อดุลประเสริฐสุข

คุณชณิตา โชติฐิตานนท์

คุณชฎาพรรณ รัตนติวานนท์

คุณอนันต์ รัตนติวานนท์

คุณชัชวัลย์ พรพิรานนท์

คุณมรรยาท วงศาโรจน์

คุณวิไล ธนสารอักษร

รุ่นที่ 73 จากสมาคมเล่งฮั้ว 25 พฤษภาคม -22 มิถุนายน 2552

คุณรัชดาภรณ์ วัดมิ่งพะเนา

คุณรัตนพัฒน์ อภิชิตปิติพงศ์

คุณทศพร ซึงสนธิพร

คุณสุพัตรา วิริยะธรางกูร [กบจำศีล]

คุณปุณณะ สัจจะวณิชวิเศษ

คุณสรมนต์ หิรัญประดิษฐ์

คุณประสิทธิ์ พลังรุ่งเรืองรัต

คุณแหม่ม คณาเดิม

จากสีลม เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2552

คุณจุไรรัตน์ องค์รัตนเสนีย์

คุณพิชยาธร กสิบุตร

คุณสุกิจ สุทธิวงศ์

คุณนวพร คอวนิช

คุณธงชัย จรัสนิรัติศัย

คุณณัฏฐวัตร์ ตังครัตนกุล

คุณรัชนก ชัยสารเสรี

คุณนฤมล งามบุญอนันต์

คุณฉัตรชัย ทรงขลิบ

คุณประภาส จงสถิตวัฒนา

คุณรัตนา เครือไทย

คุณธนัฏฐา ไชยวงค์วัฒน์

คุณวาสนา จันโทกุล

คุณพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต

คุณวิชัย มัยฤทธินาท

คุณน้อย แซ่เต็ง

คุณวิมลมาศ เกื้อโกมลเดช

คุณศรุต อำนวยผล

คุณปราณี จันทร์จารุกุล

รุ่นที่ 74 จากสมาคมเล่งฮั้ว 7 กันยายน – 19 ตุลาคม 2552

คุณวิสิทธิ์ ธาราศิริสกุล

คุณอุไรริณร์ พรจิรัฐติกาล

คุณปวีณา รัตนภราดร

คุณสิทธิชัย เจียรกุลประเสริฐ์

คุณวราภรณ์ เจียรกุลประเสริฐ์

พระกิตติพงษ์ เอกตระกูล

คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ

คุณวิภา ธาราศิริสกุล

คุณอรพินท์ อภิชาตศักดิ์สกุล

คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

คุณชาลี ศรีสว่างวัฒน์

คุณนวรัตน์ ศรีสว่างวัฒน์

พระอนิวรรตน์ เสกประเสริฐ

จากสีลม เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2552

คุณวิโรจน์ ตระการวิจิตร

คุณเอมี่ แม้นสุวรรณ

คุณลักษณา อังอุบลกุล

คุณยุพา อังอุบลกุล

คุณมยุรี ศิริวัจนางกูร

คุณวิจารณ์ เด่นธรรม

คุณปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์

คุณสุชีรา เตชาพลาเลิศ

คุณสุรินทร์ เตชาพลาเลิศ

คุณศิริกุล จงกิจถาวร

คุณถิร คงช่วยชาติ

คุณรัตนาภรณ์ โรจน์วงษ์วิริยะ

คุณชัญญา ประสพธนกิจ

คุณนารีรัตน์ งามณรงค์ชัย

คุณวัลลภา วงศ์วสุ

คุณเพลินจิตต์ กิจภิญโญชัย

คุณพจน์ กิจภิญโญชัย

คุณบุษกร ชนะภัยวรภรณ์

คุณจารุณี พิชญ์ภพ

คุณบัณฑวรรณ ศรีอุดมพร

คุณนภาพร ปรีชาภิลักษณ์

คุณวัชรี ตั้งประเสริฐกุล

คุณศุภวิชญ์ ลอยมั่นคง

คุณสถิตย์พร โสภาเจริญวัฒนะ

คุณนิษฐกานต์ เจริญพานิช

คุณนันทวัฒน์ อัศวไกรศักดิ์

คุณสมิต ฮ.ศรีสุวรรณไพศาล

คุณนุชา สุภาไชยกิจ

คุณเกศดา ตระการวิจิตร

คุณสุพร หงส์บุญฤทธิ์

คุณถิร คงช่วยชาติ์

คุณฉัตรพิมล โลกาศิริวัตร

คุณธีรปกรณ์ ทวีเติมสกุล

คุณสุคนธิศ สุขเณศกุล

คุณอัครินทร์ งามบุญอนันต์

คุณทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ

คุณคูณ บุญธรรม

คุณนันทรัชต์ แม้นสุวรรณ

คุณรติมา ล้ำเลิศกิจ

คุณสุนีย์ ตั้งสืบกุล

คุณสมชาติ ศรีรัตนารุ่งเรือง

คุณรัตนพร ปาริสวรรณ

รุ่นที่ 75 จากสมาคมเล่งฮั้ว 9 พฤศจิกายน 2552

คุณอรพินท์ อัศวเทววิช

คุณอรวรรณ ลิมปนชัยพรกุล

คุณมงคล มหาวงศิกุล

คุณนันทา ชื่นธรรมการย์

คุณนิชาภา ภูกานดาวงศ์

คุณบัญชา ทองไทย

จากสีลม เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2552

คุณธงธวัช อนุคระหานนท์

คุณวีณา วงศ์วรการ

คุณสมบูรณ์ แซ่ลิ้ม

คุณอารีรัตน์ ศิริคุรุรัตน์

คุณเยาวนา เจี่ย

คุณหทัยภัทร ศิลาน้อย

คุณนฤมล อรุณโชคเจริญ

คุณจิณตณัฎฐ์ จิวัฒน์ธนากุล

คุณชลลดา ทองทวี

คุณอังคณา อรรจนานันท์

คุณนภาพร ธนาสมุทร

คุณสมปอง วทานิยานนท์

คุณธีรตีพิศา เตวิชพศุตม์

ร.ท.หญิงขนิษฐา ไวยรัชพานิช

คุณกัณณ์ ลิมป์ศิริพันธ์

คุณวิน พินิจประภา

คุณนภัสสร ศิริมงคลสกุล

คุณน้ำผึ้ง พนายางกูร

คุณจักรพงศ์ อุชุปาละนันท์

รุ่นที่ 76 จากสีลม เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2553

คุณวิษณุ รุจิพงศ์

คุณเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

คุณทัพพ์ชัญญา สิริวารปภาเจตน์

คุณวรพิพล กสานติกุล

คุณณฐาพร ชยุติรัตน์

คุณศิริพรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์

คุณฤดีวัลย์ ไตรทิพยวรากุล

คุณภาณุมาศ ธรรมภิบาล

คุณธัญธร ตั้งชีวินศิริกุล

คุณปริณดา โฆษิตเสรีวงค์

คุณสกนธร ศิวโรรสกุล

คุณขวัญฤดี ผลอนันต์

คุณธัญญา ผลอนันต์

คุณโกศล ชีวินพิพัฒน์

คุณครรชิต จันทนพรชัย

คุณสุทิน ตังครัตนกุล

คุณธานี รุจินาม

คุณพัชราพร ชีวประวัติดำรง

คุณวรรณวิมล พินิจประภา

คุณสุชาดา ลอยเดือนฉาย

คุณโนริโกะ ชิบะ

คุณอุทุมพร กันตาคม

คุณธานี กันตาคม

คุณตันวงศ์ อภิรดี

คุณพีระพล วรยศศรี

คุณปณิตา เชียงทอง

คุณธนัย ชรินทร์สาร

คุณกีรนันท์ พบวันดี

คุณถนอมศรี อุณหเศรษฐ์

คุณสถาพล จินดาทรัพย์

คุณณัฐพล เฟื่องอักษร

คุณกวินกุลกาญจน์ วสุธรกูลการต์

คุณชนันทัศน์ กันตาคม

คุณเนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ

คุณศศิธร อยู่เสถียร

คุณพิชญนันท์ นันทสุคนธ์

พลโทหญิง พรฑิตา ชัยอำนวย

คุณเกียรติศรี เลิศตำหรับ

คุณพิชิต เลิศตำหรับ

คุณฐภร แซ่ตั้ง

คุณมราลี คงศาลา

คุณสุรางษ์ อภิรักษ์ธนากร

คุณสุภา ไตรรัตนาภา

คุณกิตตินันท์ สมุทรสินธุ์

คุณยง นนท์โสภา

คุณภาคภูมิ สฤษดิชัยนันทา

คุณประไพ รุ้งทองทาบนภา

คุณภัททิยา พรทิพเจริญ

คุณสุภัชชา ประกอบผล

คุณประสพ เจริญพรวรนาม

รุ่นที่ 77 เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2553

คุณของขวัญ สนิทเธอ

คุณศรีสมร ตีระรัตน์

คุณศิวาพร อินทวดี

คุณกร ภักดีมโนจิตต์

คุณสันสนียา ประจักษ์เวช

คุณวงศ์วริศ นิธิโชติธัญพิชชา

คุณขาวจิรา มหกิจพลัช

คุณฏิลระพี พรหมใจรักษ์

คุณผกาพรรณ พฤกษ์คุ้มวงศ์

คุณชาญ พฤกษ์คุ้มวงศ์

คุณชูธนา ติยภูมิ

คุณจือหาว เฉิน

คุณสัมพันธ์ รุ่งนิตย์ตระกูล

คุณมนัสนันท์ บวรวิวรรธน์

คุณฐิติวัจน์ อุดมพรยิ่ง

คุณสุรีรัตน์ กลิ่นไม้

คุณสุกัญญา จิ๊งะ

คุณศุภณี อัศวานันทน์

คุณเจิมใจ พรพิบูลย์

คุณอนงค์นาฏ ลี

คุณสุพัตรา วงจันทรา

คุณหยกฟ้า วรวุฒิวงศ์

รุ่นที่ 78 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2553

คุณประภา ลีลาแม้นเทพ

คุณอรจิรา ตั้งวงศ์ยอดยิ่ง

คุณสุมาลี ลิขิตปริญญา

คุณปภาวินย์ ลีลาแม้นเทพ

คุณปถวี คงสาธิตพร

คุณทองห่อ วิภาวิน

คุณยงยุทธ ไชยพร

คุณกัลยา ดีสมเลิศ

คุณสุวิมล เตชะจันตะ

คุณอนันต์ พัฒนะธเนศ

คุณณัฐธินี ธรรมศิริโรจน์

คุณภควดี กันภัย

คุณอรวรรณ ไทยอารี

คุณปาริชาติ สุรประเสริฐ

คุณอุทัยวรรณ วันวิชา

คุณศิริวรรณ ลิ้มวรนันท์

คุณปรีดา เอี่ยมเพชราพงศ์

คุณนฤดม รัตนสุวรรณา

คุณกฤษณี กฤตมโนรถ

คุณชุติญา โชติประภานิช

คุณยุพิน ส่งไพศาล

คุณอุทัยวรรณ สุประดิษฐ์

คุณเพ็ญศรี เกรียวไกรรัตน์

คุณรัสรินทร์ ศิริอภิธนนันท์

คุณธีรภาพ เอี้ยวพิทยากุล

คุณสุชาดา ชาญเศษฐิกุล

คุณรัตติกร องอาจถาวร

คุณสังกรณ์ พึ่งประดิษฐ์

คุณธนการ ชัยวิกรัย

คุณวิมลรัตน์ ชินเวชกิจมงคล

คุณอริยะพจน์ ศุภวัฒนพล

คุณมงคล มหาวงศ์พิกุล

คุณชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์

คุณจริยา บุญเนตร

คุณวาณี วิศิษฏ์วุฒิกุล

คุณเอกชัย ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

คุณญาณีนันท์ เลาห์วีระพานิช

คุณจิราภรณ์ อุ่นเกษม

คุณธีระ เบญจรัศมีโรจน์

คุณชิติพัทธ์ องค์วุฒิเวทย์

คุณเปรมทิพย์ ปัญญาทิพย์สกุล

คุณจีรพร เสริมสกุลวัฒน์

คุณเขมจิรา ทองประชาญ

คุณพนัชกร ทองประชาญ

คุณปัทรีมา เตชะศิกานต์

คุณนุจรินทร์ แผ่นแก้ว

คุณพิชชา ธรรมรัตนะวงศ์

คุณสุจิตรา ลาภอดิศร

คุณวรรนัท ธัญญหาญ

คุณสรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์

คุณวินัย ภาณุสุวรรณ

คุณปรุง รักษ์วิทย์

คุณจิรนัย รัตนาจารย์

คุณวินัย ชัยสิทธิ์สงวน

คุณวรพจน์ พูลธนะนันท์

คุณรางวัล สนิทเธอ

คุณณิชยา บุรารักษ์

คุณอัมพร พิพัฒน์โชติกุล

รุ่นที่ 79 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2553

คุณวันทนัย์ อินทรเชียรศิริ

คุณศิลปิน หาญผดุงธรรมะ

คุณอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

คุณนันท์มนัส จิวัฒน์ธนากุล

คุณไชยยันต์ โชติจันทร์

คุณไพรวัลย์ โชติจันทร์

คุณรัฐพร ขจิตสุวรรณ

คุณคงศักดิ์ สุวัชราภิสิทธิ์

คุณสุประพล ขันธพันธ์

คุณพิช โปษยานนท์

คุณภัทรเพ็ญ หาญผดุงธรรมะ

คุณจันทร์ฉาย เพชรนารี

คุณวนิช หาญผดุงธรรมะ

คุณ SOPHIE RENAUD

คุณจันทนี กนกวัฒน์

คุณปนัดดา กนกวัฒน์

คุณอัมพร กนกวัฒน์

คุณดนัย กนกวัฒน์

คุณสมจิต นิปัทธหัตถพงศ์

คุณวิชชา พิชัยณรงค์

คุณอุดมศักดิ์ เจตศุภสุข

คุณฤทัย เชื้อประมง

คุณรัตนา บำรุงพงศ์

คุณกมลนัยน์ วัฒนะจันทร์

คุณวีระยุทธ คำปัญญา

คุณเอกนรินทร์ พรธนเกษม

คุณอำไพ ตันอนุสิน

คุณกรกมล เก่งสกุล

คุณธนะสิทธิ์ โฆษิตวัฒนาพานิชย์

คุณเล็ก เอื้อสู่เจริญ

รุ่นที่ 80 กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 11 ธันวาคม 2553

คุณประทุมพร ว่องวิษณุพงศ์

คุณพรนิภา ตปนียศิลป์

คุณมงคล อิงถะโลหะกุล

คุณทวีชัย ตติยเพิ่มพูน

คุณณิชยา รัตตินานนท์

คุณอุมาวรรณ ตั้งธรรมวาณิชย์

คุณลดาวรรณ โชติกุลวรพฤกษ์

คุณธนัชชา สุวรรณปักษ์

คุณเพ็ญกมล มนต์เทียนเกษม

คุณสรัญญา สัณฐิติวัฒนกูล

คุณฉัตรแก้ว พึ่งพงษ์

คุณณัฐฐา ฐิติศรารักษ์

คุณดลฤทัย อาจศรม

คุณสุทธิพงศ์ อมรประดิษฐ์กุล

คุณรุจาวดี อุดมศิลป์

คุณกชกร รักษ์เพชร

คุณพัทธานันท์ ลามหาจิตรกุศล

คุณภาวิณี สุจิตระนุช

คุณนครทรัพย์ หล่าวเจริญ

คุณพิชญุตม์ แช่มบำรุง

คุณสาวิณี กองสมัคร

คุณณัฐหทัย ภีศเดชธนวัจน์

คุณศศิพัชญ์ อิทธิชัยโฆษิตกุล

คุณวิลาสินี ชูแก้ว

คุณจารุพรรณ โพธิสัตย์

คุณกานต์รวี บารมีนิรันดร์กุล

คุณพรพรรณ กิตติคุณาภรณ์

คุณแขพิไล ฉายจรัส

คุณเพ็ญนภา ศรีมงคล

คุณพรฟ้า อนันต์ไพศาล

คุณสิริยุพน ปิ่นจุมพลแสง

คุณมนัญญา อนุรักษ์ธนากร

คุณมงคล อนุกูลประโยชน์

คุณธีรทัศน์ จินดาพรรณ

คุณพงศวัชธ์ พงศ์ธนาธีรพร


bottom of page