top of page

ทำเนียบรุ่นชี่กง รุ่นที่ 81-90


รุ่นที่ 81 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2554

คุณสมฤดี ตั้งอุทัยศักดิ์

คุณอาเกตุ มหัทธนะกุล

คุณศุภรดา มหัทธนะกุล

คุณกนกวรรณ พัฒนเสรีชัย

คุณณัฐวุฒิ ตันติวิวัฒนพันธ์

คุณนภาพรรณ วภกิตดิวงศ์

คุณวิษณุรักษ์ ประเสริฐยิ่ง

คุณประภัสสร มนัสศิริวิทยา

คุณวรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์

คุณอมรภัค แสงกุลทัศน์

คุณพงศ์ภน นันทราทิพย์

คุณภูมิพงศ์ วิโรจน์บุญเกียรติ

คุณคณานันท์ ทวีโภค

คุณชมทวี ทวีโภค

คุณธาริน เอี่ยมเพชราพงศ์

คุณสุกัลยา ศรีรัตนประไพ

คุณพร ปีติสันต์

คุณพหล พิริภัณฑ์

คุณปิยรัตน์ เลิศอัศววิวัฒน์

คุณนริศา สิทธิกานต์

คุณราเมศร์ วัชรสินธุ์

คุณดนัย วงศ์ศิริกุล

คุณกัลยาณี คงเจริญสุขยิ่ง

คุณวิทูร จิราภัย

คุณศรีสมร ตีระรัตน์

คุณมนวรัช ลือชัยสิริกุล

คุณศิริลักษณ์ ลีนุตพงษ์

คุณชมกมล ตันติงามเกษม

คุณวีณา ลีรุ่งเรือง

คุณลัดดา อัศวเบญญา

คุณชาตรี อัศวเบญญา

คุณวัชราภรณ์ บูรณวิทยานนท์

คุณสนั่นชัย ลิมปนนาคทอง

คุณปภาดา รักษาทรัพย์

คุณภาณุวัฒน์ ภิญโญบูรณ์

คุณวรรณา วิไลรัตน์

คุณสุนิตดา เทศนิยม

คุณสุวดี โพธิสิตา

คุณชาย โพธิสิตา

คุณวิษณุ ชอบค้าจริง

คุณสุกัญญา วรธีระ

คุณชูเกียรติ เตชาหัวสิงห์

คุณจริยา ตระกูลวิไล

คุณกฤตยา สุธีโสภณ

รุ่นที่ 82 เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2554

คุณวิเชียร สวาทยานนท์ [เสี่ยวโจวเทียน]

คุณรสสุคนธ์ เตชะวิมล

คุณสุภาวัลย์ กลัดสำเนียง

คุณภิกุลศิริ ศรีมาก

คุณศุภกิตติ์ อุรัสนันท์

คุณปวีณ์นุช เจตศุภสุข

คุณเปี่ยมศักดิ์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล

คุณชนิดา บุญบูรพงศ์

คุณทวีเกียรติ์ กิจจาวิทย

คุณกนกชัย มิ่งขวัญปิยะกุล

คุณสุทธิรัตน์ อาชิดา

คุณกัลยา วิลาวรรณ

คุณประพีร์ ถาวรนิวัฒน์

คุณพัชรี พิเชียรสวัสดิ์

คุณพรศักดิ์ เจนภูมิเดช

คุณรัตติกรณ์ จงวิศาล

คุณยาใจ แสวงศักดิ์

รุ่นที่ 8เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2554

คุณชาญ สุธีรชัย

คุณนิยม นันทะจุราโภ

คุณชาคริตร์ เนตรสว่าง

คุณอรุณศรี เจียรเดโช

คุณวีระ ชินะบุญนิต

คุณวิบูลย์ นีรนาทโกมล

คุณนิตยา นีรนาทโกมล

คุณสุชาติ อรพินทร์

คุณสมรวล วิทูปกรณ์

คุณเรวดี ธนานิมิต

คุณสกาญจน์ ยามัสเถียร

คุณอังคณา ปรัชญาภินันท์

คุณรัมภา ไตรรัตน์นุกุล

คุณธีวรินทร์ ภัทรปฏิพัทธ์

คุณสุภา วรเศรษฐการกิจ

คุณพจนี สฤษดิชัยนันทา

คุณสุชาติ สฤษดิชัยนันทา

คุณธัญญารัตน์ ศรัณยภัคพงศ์

คุณสมศรี ยงตัณฑุลทุกุล

คุณรุ่งนภา เนตรสว่าง

คุณวารีรัตน์ สวาทยานนท์

คุณภาณุพงษ์ วรเศรษฐการกิจ

คุณมนตรี วัฏฏะวรเวช

คุณวรรณี เลิศฤทธิ์ภูวดล

คุณเบ็ญญา แป้นไทย

คุณพรกมล การสมดี

คุณไชยยศ คงไทยเสรีกุล

คุณวิชัย โภคทวี

คุณประเสริฐ นภาพิพัฒน์

คุณรัตติยา สังข์ศิริ

คุณสุพิชา สังข์ศิริ

คุณณัฏฐพงศ์ มิ่งขวัญปิยะกุล

คุณอำภา สวาทยานนท์

คุณบุญชัย สวาทยานนท์

คุณสิริพร อภิรักษ์คุณวงศ์

คุณปรัชญา สิงห์ชูวงศ์

คุณณัฏฐวงศ์ ชาวเวียง

คุณชัญญา เหล่ากาญจนกร

รุ่นที่ 84 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2554

คุณสุวิทย์ ไวยาวัจมัย

คุณปารณีย์ จันธเรศ

คุณมานิต เจียรดิฐ

คุณลือชา คล้ายสินธุ์

รุ่นที่ 85 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2555

คุณอนงค์นาถ แก้วแก่น

คุณจินตนา อิโต

คุณจักรกฤษณ์ ด่านกิตติพงศ์

คุณถาวร สุวรรณละออง

คุณปรีชา กิตติกุล

คุณปนิตา รานส์ชการ์ท

คุณไพศาล วนิชจักรวงศ์

คุณสาลี่วัลย์ วนิชจักรวงศ์ [ณณัฐฐานันท์ ประสพสันติ

คุณเอกวัสส์ เจตน์รังสรรค์

คุณณัฐนันท์ เดชสกุลฤทธิ์

คุณพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช

คุณวีระวงศ์ พิพิธสุขสันต์

คุณจรูญ เลิศรัตนสกุลชัย

คุณจารุทรรศ์ บรรจงวุฒิ

คุณกิตติชัย กมลวิมุตศานต์

คุณเกริกกฤษณ์ กมลวิมุตศานต์

คุณณัฎฐยา อรรจนานันท์

คุณวรัญญา ว่องชาญกิจ

คุณปสานสิทธิ์ เปรุนาวิน

คุณประนอม ศรีประภา

คุณมณฑา ชัยชาญ

คุณเกียรติทวี จันทรา

คุณดวงแก้ว ขวัญทอง

คุณอร่ามศรี แซ่เจีย

คุณเตือนใจ บุญจงประเสริฐ

คุณรินรดา เจิ้ง

คุณศิริพรรณ เรียบร้อยเจริญ

พันเอกหญิงจิณพักตร์ พรพิบูลย์

คุณสุเมธ ลายสุวรรณชัย

คุณอัมพร ซิระเซ็น

คุณพิมพ์ชนก ทิพนาค

คุณวรรณี วุฑฒินันท์

คุณบุญลือ คณาธนสาร

คุณทิพย์สุวรรณ ตั้งอมรสุขสันต์

คุณบุญเลิศ คณธนสาร

คุณทวีวรรณ กมลบุตร

คุณสุภาภรณ์ โรจน์รุ่งวงศ์

คุณประทีป สวาทยานนท์

รุ่นที่ 86 เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2555

คุณสมนึก วิวัฒนะ

คุณยุพิน หวังสัมฤทธิ์ผล

คุณ CHEUNG LAM YUNG

คุณรัชต์พงษ์ รัตตนะไชยพร

คุณสาลินี เราจนานนท์

คุณเพ็ญพร ไตรรัตนสุวรรณ์

คุณณัชชา ไวยานภานนท์

คุณจุลี จตุวรพัฒน์

คุณพรรณิภา ชุมศรี

คุณเพิ่มพงษ์ พัฒน์ประพงษ์

คุณกรรณิการ์ เทพศรี

คุณกิตติพล ลีปิพัฒนวิทย์

คุณกฤษดา เหล่าวัฒนาวงศ์

คุณพัชรา พงศ์ฑีฆายุ

คุณนิรัช วัชรสถาพรพงศ์

คุณอุษณีย์ โฆษิตบวรชัย

คุณมีชัย อังศุรัตน์

คุณบงกช ทวีกิจวานิช

คุณวันวิทย์ วัฒนพงศ์

คุณวรวิทย์ สุธีรชัย

คุณอมรมัย ตังครัตนกุล

คุณอรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์

คุณวสุดา พรอนันต์ชัยกุล

คุณ YEHUDA ALFASA

คุณจันทิมา ตั้งสิชฌนกุล

คุณศุภชัย ตั้งสิชฌนกุล

คุณศิลาลักษณ์ จวบความสุข

รุ่นที่ 87 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2555

คุณกัญญกร ศักดิ์เนรมิต

คุณพิชญา ธีระกุลพิศุทธิ์

คุณจุฑาพร เจิมหรรษา

คุณจารุณี อัศวเลิศลักษณ์

คุณพรรณพนัช ไตรรัตนนุกูล

คุณธนิต อุดมเฉลิมเดช

คุณสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์

คุณปาริชาติ อัลซาฟา

คุณประเสริฐ โรจนวงศ์จรัส

คุณบุณฑรีก์ โฆษิตานุฤทธิ์

คุณจุลี จตุวรพัฒน์

คุณวัยวัฒน์ โรจน์รุ่งวงศ์

คุณวิยะดา อาวีลาสกุล

คุณบวร สุนทรสัมฤทธิ์

คุณกัญญาวีร์ แก้วประดับ

คุณรวิพัชร์ เขียวลออ

คุณกานต์สิริ เดชาวิไกล

คุณบุรินทร์ วัชรสินธุ์

คุณเกษม กิตติชัยชนะ

คุณปภัสยา กิตติชัยชนะ

คุณกิ่งกาญจน์ เกวา

คุณศรีสันต์ ตะล่อมสิน

คุณณิชากร อัศวาณิชย์

คุณวนิดา เงินศิลปะโชค

คุณธนรัตน์ กวีวิทยเวชญ์

คุณสุชาติ นาคศรีเจริญ

คุณนิทัศน์ เลิศพิทยานุกูล

คุณวสุดา พรอนันต์ชัยกุล

คุณถาวร ชนะภัย

คุณชูชาติ หวังกิตติพร

คุณรวีนนท์ หวังกิตติพร

คุณวรรณพร พรประภา

คุณไพโรจน์ เกิดสมุทร

คุณสุมาลี

คุณนิยะดา ชุณหวงศ์

คุณสวัสดิ์ อมรสิทธิ์

คุณณีรนุช ธนพีรศุ

คุณธนัช ธนพีรศุ

คุณอีปิง แซ่หว่อง

คุณฤทัย เชื้อประมง

คุณชมกร หฤทัยพันณ์

คุณอรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์

คุณศิริรัตน์ รัตตนะไชยพร

คุณปานทิพย์ เอื่ยมเพชรพงศ์

คุณเรวดี ศรีสุระพล

คุณลออทิพย์ เจียรานุสติ

คุณมนทณัฐ แต้มศิริชัย

คุณทวีป อัศวแสงทอง

คุณเครือวัลย์ สุธีรชัย

คุณประภาส ชุติมาวรพันษ์

คุณสุมิตตา ชุติมาวรพันษ์

คุณพรทิพา วิภาสจรรโลง

คุณปุณณ์ไชย แพรวพราววงศ์

คุณนัดดา จงไพโรจน์โฆษิต

คุณวีระศักดิ์ จงไพโรจน์โฆษิต

คุณชุติมา โตทัยเที่ยง

คุณสุมาลี วสุนธรบดี

คุณพจนีย์ ศรไชย

คุณอรนุช อุดมศรีอนันต์

คุณกาญจนา เดชกิจบรรหาร

คุณอักษร คำมีสีสุข

คุณนิติกร คำมีสีสุข

คุณไรวินทร์ รัตตนะไชยพร

คุณสุวิมล ทรงไตรรัตนกุล

รุ่นที่ 88

คุณบงกช ทวีกิจวานิช

คุณวันวิทย์ วัฒนพงศ์

คุณพัชรา พงศ์ฑีฆายุ

คุณกฤษดา เหล่าวัฒนาวงศ์

คุณนิรัช วัชรสถาพรพงศ์

คุณวีรวงศ์ พิพิธสุขสันต์

คุณยุพิน หวังสัมฤทธิ์ผล

คุณกรรณิการ์ เทพศรี

คุณอุษณีย์ โกษิตบวรชัย

คุณกิตติพล ลีปิพัฒนวิทย์

คุณยูง เชียงแลม

คุณมีชัย อังศุรัตน์

คุณอมรมัย ตังครัตนกุล

คุณสุภาภรณ์ โรจน์รุ่งวงศ์

คุณเพิ่มพงษ์ พัฒน์ประพงษ์

คุณอาญดา หัตถกิจโกศล

รุ่นที่ 89

คุณสุชาติ นาคศรีเจริญ

คุณศิลาลักษณ์ จวบความสุข

คุณบุรินทร์ วัชรสินธุ์

คุณจันทิมา ตั้งสิชฌนกุล

คุณศุภชัย ตั้งสิชฌนกุล

คุณวิยะดา อาวีลาสกุล

คุณกานต์สิรี เดชาวิไกล

คุณณิชากร อัศวาณิชย์

คุณบุณทรีก์ โฆษิตานุฤทธิ์

คุณกัญญกร ศักดิ์เนรมิตร

คุณพิชญา ธีระกุลพิศุทธิ์

คุณรวิพัชร์ เขียวละออ

คุณกัญญาวีร์ แก้วประดับ

คุณศรีสันต์ ตะล่อมศิน

คุณจุลี จตุวรพัฒน์

คุณปภัสญา กิตติชัยชนะ

คุณเกษม กิตติชัยชนะ

คุณสมนึก วิวัฒนะ

คุณธนวัตน์ กวีวิทยเวชญ์

คุณวนิดา เงินศิลปโชค

Mr. Yehuda Alfasa

คุณกิ่งกาญจน์ เกรา

คุณบวร สุนทรสัมฤทธิ์

คุณรัมภา ไตรรัตนนุกูล

คุณวัยวัฒน์ โรจน์รุ่งวงศ์

คุณประเสริฐ โรจนวงศ์จรัส

คุณปาริชาติ อัลฟาซา

รุ่นที่ 90

คุณวรรณพร พรประภา

คุณสุมิตตา ชุติมาวรพันธ์

คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์

คุณลออทิพย์ เจียรนุสติ

คุณนิยะดา ชุณหวงศ์

คุณไพโรจน์ เกิดสมุทร

คุณสวัสดิ์ อมรสิทธิ์

คุณพรรณพนัช ไตรรัตนนุกูล

คุณจารุณี อัศวเลิศลักษณ์

คุณรัชต์พงษ์ รัตตนะไชยพร

คุณธนิต อุดมเฉลิมเดช

คุณวัฒนา อุดมเฉลิมเดช

คุณอีปิง แซ่หว่อง

คุณพรทิพา แพรวพราววงศ์

คุณปุณณ์ไชย แพรวพราววงศ์

คุณณีรนุช ธนพีรศุ

คุณธนัช ธนพีรศุ

คุณวีรศักดิ์ จงไพโรจน์โฆษิต

คุณนัดดา จงไพโรจน์โฆษิต

คุณสุมาลี วสุนธรบดี

คุณชุติมา โตทับเที่ยง

คุณทวีป อัศวแสงทอง

คุณพรพิมล อัศวแสงทอง

คุณอรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์

คุณศิริรัตน์ รัตตนะไชยพร

คุณณฤชล วงศ์วณิชยา

คุณเรวดี ศรีสุระพล

คุณสุมาลี คุลิเมฆินทร์

คุณปานทิพย์ เอี่ยมเพชราพงศ์

คุณเครือวัลย์ สุธีรชัย

คุณนิติกร คำมีศรีสุข

คุณอักษร คำมีศรีสุข

คุณฤทัย เชื้อประมง

คุณพจนีย์ ศรไชย

คุณอรนุช อุดมศรีอนันต์

คุณกาญจนา เดชกิจบรรหาร

คุณชมกร หฤทัยพันณ์

คุณมนทนัฐ แต้มศิริชัย

ถคุณาวร ชนะภัย


bottom of page