อาจารย์พิเศษ : การกระตุ้นจุดฝังเข็มฯ

อาจารย์หยาง เผยเซิน ได้รับเชิญให้เป็น อาจารย์พิเศษ ให้แก่ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายวิชา 3742356 จุดฝังเข็มพื้นฐานสำหรับกายภาพบำบัด ให้แก่นิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ อาจารย์หยาง เผยเซิน ได้บรรยายในหัวข้อการกระตุ้นจุดฝังเข็มและเพิ่มการไหลเวียนลมปราณ ตามแบบแผนการสอนวิชา Basic Acupoints for Physical Therapy โดยเน้นการสอนในเรื่องตำแหน่งจุดฝังเข็มตามหลักแพทย์แผนจีน คุณประโยชน์ของการฝังเข็ม รวมถึงเสริมพิเศษการกัวซา-ครอบแก้วบำบัด และเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้อย่างเต็มที่ อาจารย์หยาง เผยเซิน ได้นำหนังสือกัวซาบำบัด หนังสือกดจุดบำบัด และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสอน 3 ชิ้น ได้แก่ ดินสอกดจุด แผ่นกัวซา และแก้วครอบ มอบให้แก่นิสิตทุกคนที่เข้าร่วมอบรมในรายวิชานี้อีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตที่เข้าร่วมรับฟัง เพราะนอกจากทฤษฎีแล้วยังมีการสาธิตการบำบัดในรูปแบบต่าง ๆ ให้นิสิตได้ฝึกฝนและจดจำได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

#news #qigong #ชกง #เรยนชกง

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนทรัพย์ (ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง)

เลขที่ 71 อาคารจี.พี. เฮ้าส์ ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-mail: qigong_thai@yahoo.com

ไลน์ 1 : qg_yang  หรือ ไลน์ 2 : qigong_yang

Facebook page : ชี่กงอาจารย์หยาง

โทร. 02 637 0121, 086 378 5331