top of page

อาจารย์พิเศษ : การกระตุ้นจุดฝังเข็มฯ

อาจารย์หยาง เผยเซิน ได้รับเชิญให้เป็น อาจารย์พิเศษ ให้แก่ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายวิชา 3742356 จุดฝังเข็มพื้นฐานสำหรับกายภาพบำบัด ให้แก่นิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ อาจารย์หยาง เผยเซิน ได้บรรยายในหัวข้อการกระตุ้นจุดฝังเข็มและเพิ่มการไหลเวียนลมปราณ ตามแบบแผนการสอนวิชา Basic Acupoints for Physical Therapy โดยเน้นการสอนในเรื่องตำแหน่งจุดฝังเข็มตามหลักแพทย์แผนจีน คุณประโยชน์ของการฝังเข็ม รวมถึงเสริมพิเศษการกัวซา-ครอบแก้วบำบัด และเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้อย่างเต็มที่ อาจารย์หยาง เผยเซิน ได้นำหนังสือกัวซาบำบัด หนังสือกดจุดบำบัด และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสอน 3 ชิ้น ได้แก่ ดินสอกดจุด แผ่นกัวซา และแก้วครอบ มอบให้แก่นิสิตทุกคนที่เข้าร่วมอบรมในรายวิชานี้อีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตที่เข้าร่วมรับฟัง เพราะนอกจากทฤษฎีแล้วยังมีการสาธิตการบำบัดในรูปแบบต่าง ๆ ให้นิสิตได้ฝึกฝนและจดจำได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

bottom of page