top of page

ชี่กงขั้นที่ 2 อวัยวะภายในแข็งแกร่ง

เปิดเรียนเสาร์ที่ .............................. เวลา 10.30-12.30 น. เรียนทุกวันเสาร์ 6 ครั้ง (รวม 12 ชม.)

ชี่กงขั้นที่ 2 อวัยวะภายในแข็งแกร่ง
bottom of page