top of page

杨培森的历史

Yang Peisen

 

อาจารย์หยาง เผยเซิน ถือกำเนิด ณ มลฑลกวางตุ้ง อำเภอแต้จิ๋ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี ค.ศ.1969 ตั้งแต่วัยเด็กอาจารย์ได้เจริญรอยตามบิดาในการศึกษาพระธรรมในพระพุทธศาสนา ฝึกนั่งสมาธิ หลักปรัชญา และหมากล้อม จนได้กราบคารวะหลวงพ่อหงเฉี่ยน เจ้าอาวาสวัดไคเหยียนเป็นอาจารย์ และเริ่มเรียนรู้วิชาชี่กงแบบนิกายเซ็น ก่อนจะเริ่มเข้าสู่วิถีชี่กงอย่างแท้จริงกับอาจารย์เฉินซุ่ยเปี่ยว (ผู้สอนท่ายืนอรหันต์) อาจารย์อู๋อิงจาว (ผู้สอนเสี่ยวโจวเทียนและชี่กงแขนงอื่น ๆ) อาจารย์หูจิ้งหมง (ผู้มอบความรู้ด้านชี่กง) และอาจารย์ชี่กงอีกกว่า 20 ท่าน จากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่การเรียน แพทย์แผนจีนจนสำเร็จตามเป้าหมาย ต่อมาจึงกลายเป็นอาจารย์ชี่กงและแพทย์จีนในปัจจุบันนี้

การศึกษา
 • ในปี พ.ศ.2533 ได้รับหนังสือรับรองหมอฝังเข็มและนวดกดจุดจากสถาบันวิจัยวิชาฝังเข็มและนวดกดจุด แห่งมณฑลกวางตุ้ง

 • ในปี พ.ศ.2535 ได้รับประกาศนียบัตรแพทย์แผนจีนโบราณชั้นสูง จากวิทยาลัยการแพทย์ฮว๋าเซีย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 • ในปี พ.ศ.2536 ได้รับหนังสือรับรองอาจารย์กำลังภายในลมปราณ จากคณะกรรมการกำลังภายในลมปราณ สำนักงานค้นคว้าวิจัยหลักวิทยาศาสตร์ลมปราณประเทศจีน หน่วยค้นคว้าวิจัยลมปราณนิกายเซน

 • ในปี พ.ศ.2536 สอบได้เป็นศาสตราจารย์วิชาลมปราณ จากคณะกรรมการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์ลมปราณแห่งประเทศจีน ศูนย์กลางอบรมกวางโจว หน่วยงานฝึกอบรมจี๋หลิน

 • ในปี พ.ศ.2546 ผ่านการอบรมศาสตร์การแพทย์แผนจีนพื้นฐาน หลักสูตรพื้นฐานแพทย์จีน วินิจฉัยโรค ยาจีน ตำรับยา จากสมาคมศาสตร์การแพทย์จีนในประเทศไทย

 • ในปี พ.ศ.2547 ผ่านการอบรมศาสตร์การแพทย์แผนจีนพื้นฐาน หลักสูตรโรคที่เกิดบ่อยและเห็นบ่อยในประเทศไทย 20 ชนิดโรค จากสมาคมศาสตร์การแพทย์จีนในประเทศไทย

 • ในปี พ.ศ.2547 ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรแพทย์แผนไทย จากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์ 6 (DMS 6) กระทรวงสาธารณสุข และผ่านการอบรมหลักสูตรครูนวดไทยจากสถาบันราชภัฎธนบุรี

 • ในปี พ.ศ.2551 จบการศึกษา สาขาการบริหารธุรกิจ จาก Beijing Institute of Economic Management

 • ในปี พ.ศ.2554 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 


ตำแหน่ง
 • ในปี พ.ศ.2538 ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ ชมรมศึกษาวิชาชี่กง “กวงอิมจื้อไจ้กง” ประเทศไทย

 • ในปี พ.ศ.2547 ผู้อำนวยการบริษัท พลังชี่กง จำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คลังไทสุขภาพ จำกัด

 • ในปี พ.ศ.2547 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนทรัพย์ (ศูนย์ชี่กงอาจารย์หยาง)

 • ในปี พ.ศ.2548 ได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย 

 • ในปี พ.ศ.2551 ประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิพลังชี่กง

 • ในปี พ.ศ.2552 ได้รับเกียรติเป็นอุปนายกและหัวหน้าชี่กง สมาคมแพทย์จีนในประเทศไทย

 • ในปี พ.ศ.2553 ได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการแพทย์และยาจีน สมาคมศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

 • ในปี พ.ศ.2554 แพทย์จีนประจำคณาเวชคลินิกการแพทย์แผนไทย

รางวัล

 • ในปี พ.ศ.2542 ได้รับรางวัล Certificate For World VIP ทางด้านบริการสังคม จาก World Culture and Art Research Center, Hong Kong China International Interchange Press 

 • ในปี พ.ศ.2549 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมระดับโลกและได้อันดับที่ 3

 • ในปี พ.ศ.2553 ได้รับรางวัลผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2552

 • ในปี พ.ศ.2555 ได้รับรางวัลผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2554

 

ผลงานเขียน

 • หนังสือวิชาชี่กง “กวงอิมจื้อไจ้กง” 18 ท่า เพื่อรักษาสุขภาพ

 • หนังสือชี่กงท่าขยับนิ้ว เพื่อเสริมสุขภาพและป้องกันมะเร็ง

 • หนังสือชี่กงสำนักเต๋า เสี่ยวโจวเทียน เคล็ดลับวิชาคงความหนุ่มสาว

 • หนังสือกดจุดบำบัดโรค

 • หนังสือกัวซาบำบัดโรค

 • หนังสือครอบแก้วบำบัดโรค

 • หนังสือกัวซาเพื่อเสริมความงาม

 

ประสบการณ์และงานสาธารณประโยชน์

 •  ปี พ.ศ.2539-2540 ดูแลผู้ป่วยที่มูลนิธิตงฮั้วการแพทย์

 •  ปี พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน ร่วมงานวิจัยกับคณะกรรมการแพทย์ทางเลือกใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อการใช้ชี่กงบำบัดผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

 • นับจากปี พ.ศ.2538 ถึงปัจจุบัน อาจารย์หยาง เผยเซิน ได้เผยแพร่วิชาชี่กงให้แก่ลูกศิษย์มากกว่าสองพันคน และได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้บรรยายจากหลาย ๆ หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน อาทิ- ชมรมบัวใหญ่ ในธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน),

- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

- สถาบันการแพทย์ ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้,

- กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข,

- กรมกำลังพลทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก,

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล,

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา,

- สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ,

- กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหัวหิน,

- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา,

- สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 

- บริษัท ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน

- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

- บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเชีย จำกัด (TBAS) 

- ธนาคารกสิกรไทย, บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 

นอกจากนี้ อาจารย์หยางยังได้รับเชิญให้ไปออกรายการโทรทัศน์ เช่น รายการโกลเด้นคลับ, รายการกู๊ดไลฟ์, รายการโซเชี่ยลนิว, รายการครัวอินดี้, รายการ Healthy Hit วาไรตี้, รายการหยิน หยาง พลังชีวิต, รายการคนสู้โรค, รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง, รายการคลินิกชีวลักษณ์, รายการจอโลกเศรษฐกิจ, รายการเช้าดูวู้ดดี้, รายการชีวิตชีวา, รายการรอบเรื่องเมืองไทย เป็นต้น

bottom of page