杨培森的历史

Yang Peisen

 

อาจารย์หยาง เผยเซิน ถือกำเนิด ณ มลฑลกวางตุ้ง อำเภอแต้จิ๋ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี ค.ศ.1969 ตั้งแต่วัยเด็กอาจารย์ได้เจริญรอยตามบิดาในการศึกษาพระธรรมในพระพุทธศาสนา ฝึกนั่งสมาธิ หลักปรัชญา และหมากล้อม จนได้กราบคารวะหลวงพ่อหงเฉี่ยน เจ้าอาวาสวัดไคเหยียนเป็นอาจารย์ และเริ่มเรียนรู้วิชาชี่กงแบบนิกายเซ็น ก่อนจะเริ่มเข้าสู่วิถีชี่กงอย่างแท้จริงกับอาจารย์เฉินซุ่ยเปี่ยว (ผู้สอนท่ายืนอรหันต์) อาจารย์อู๋อิงจาว (ผู้สอนเสี่ยวโจวเทียนและชี่กงแขนงอื่น ๆ) อาจารย์หูจิ้งหมง (ผู้มอบความรู้ด้านชี่กง) และอาจารย์ชี่กงอีกกว่า 20 ท่าน จากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่การเรียน แพทย์แผนจีนจนสำเร็จตามเป้าหมาย ต่อมาจึงกลายเป็นอาจารย์ชี่กงและแพทย์จีนในปัจจุบันนี้

การศึกษา
 • ในปี พ.ศ.2533 ได้รับหนังสือรับรองหมอฝังเข็มและนวดกดจุดจากสถาบันวิจัยวิชาฝังเข็มและนวดกดจุด แห่งมณฑลกวางตุ้ง

 • ในปี พ.ศ.2535 ได้รับประกาศนียบัตรแพทย์แผนจีนโบราณชั้นสูง จากวิทยาลัยการแพทย์ฮว๋าเซีย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 • ในปี พ.ศ.2536 ได้รับหนังสือรับรองอาจารย์กำลังภายในลมปราณ จากคณะกรรมการกำลังภายในลมปราณ สำนักงานค้นคว้าวิจัยหลักวิทยาศาสตร์ลมปราณประเทศจีน หน่วยค้นคว้าวิจัยลมปราณนิกายเซน

 • ในปี พ.ศ.2536 สอบได้เป็นศาสตราจารย์วิชาลมปราณ จากคณะกรรมการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์ลมปราณแห่งประเทศจีน ศูนย์กลางอบรมกวางโจว หน่วยงานฝึกอบรมจี๋หลิน

 • ในปี พ.ศ.2546 ผ่านการอบรมศาสตร์การแพทย์แผนจีนพื้นฐาน หลักสูตรพื้นฐานแพทย์จีน วินิจฉัยโรค ยาจีน ตำรับยา จากสมาคมศาสตร์การแพทย์จีนในประเทศไทย

 • ในปี พ.ศ.2547 ผ่านการอบรมศาสตร์การแพทย์แผนจีนพื้นฐาน หลักสูตรโรคที่เกิดบ่อยและเห็นบ่อยในประเทศไทย 20 ชนิดโรค จากสมาคมศาสตร์การแพทย์จีนในประเทศไทย

 • ในปี พ.ศ.2547 ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรแพทย์แผนไทย จากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์ 6 (DMS 6) กระทรวงสาธารณสุข และผ่านการอบรมหลักสูตรครูนวดไทยจากสถาบันราชภัฎธนบุรี

 • ในปี พ.ศ.2551 จบการศึกษา สาขาการบริหารธุรกิจ จาก Beijing Institute of Economic Management

 • ในปี พ.ศ.2554 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 


ตำแหน่ง
 • ในปี พ.ศ.2538 ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ ชมรมศึกษาวิชาชี่กง “กวงอิมจื้อไจ้กง” ประเทศไทย

 • ในปี พ.ศ.2547 ผู้อำนวยการบริษัท พลังชี่กง จำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คลังไทสุขภาพ จำกัด

 • ในปี พ.ศ.2547 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนทรัพย์ (ศูนย์ชี่กงอาจารย์หยาง)

 • ในปี พ.ศ.2548 ได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย 

 • ในปี พ.ศ.2551 ประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิพลังชี่กง

 • ในปี พ.ศ.2552 ได้รับเกียรติเป็นอุปนายกและหัวหน้าชี่กง สมาคมแพทย์จีนในประเทศไทย

 • ในปี พ.ศ.2553 ได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการแพทย์และยาจีน สมาคมศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

 • ในปี พ.ศ.2554 แพทย์จีนประจำคณาเวชคลินิกการแพทย์แผนไทย

รางวัล

 • ในปี พ.ศ.2542 ได้รับรางวัล Certificate For World VIP ทางด้านบริการสังคม จาก World Culture and Art Research Center, Hong Kong China International Interchange Press 

 • ในปี พ.ศ.2549 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมระดับโลกและได้อันดับที่ 3

 • ในปี พ.ศ.2553 ได้รับรางวัลผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2552

 • ในปี พ.ศ.2555 ได้รับรางวัลผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2554

 

ผลงานเขียน

 • หนังสือวิชาชี่กง “กวงอิมจื้อไจ้กง” 18 ท่า เพื่อรักษาสุขภาพ

 • หนังสือชี่กงท่าขยับนิ้ว เพื่อเสริมสุขภาพและป้องกันมะเร็ง

 • หนังสือชี่กงสำนักเต๋า เสี่ยวโจวเทียน เคล็ดลับวิชาคงความหนุ่มสาว

 • หนังสือกดจุดบำบัดโรค

 • หนังสือกัวซาบำบัดโรค

 • หนังสือครอบแก้วบำบัดโรค

 • หนังสือกัวซาเพื่อเสริมความงาม

 

ประสบการณ์และงานสาธารณประโยชน์

 •  ปี พ.ศ.2539-2540 ดูแลผู้ป่วยที่มูลนิธิตงฮั้วการแพทย์

 •  ปี พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน ร่วมงานวิจัยกับคณะกรรมการแพทย์ทางเลือกใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อการใช้ชี่กงบำบัดผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

 • นับจากปี พ.ศ.2538 ถึงปัจจุบัน อาจารย์หยาง เผยเซิน ได้เผยแพร่วิชาชี่กงให้แก่ลูกศิษย์มากกว่าสองพันคน และได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้บรรยายจากหลาย ๆ หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน อาทิ- ชมรมบัวใหญ่ ในธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน),

- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

- สถาบันการแพทย์ ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้,

- กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข,

- กรมกำลังพลทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก,

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล,

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา,

- สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ,

- กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหัวหิน,

- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา,

- สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 

- บริษัท ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน

- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

- บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเชีย จำกัด (TBAS) 

- ธนาคารกสิกรไทย, บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 

นอกจากนี้ อาจารย์หยางยังได้รับเชิญให้ไปออกรายการโทรทัศน์ เช่น รายการโกลเด้นคลับ, รายการกู๊ดไลฟ์, รายการโซเชี่ยลนิว, รายการครัวอินดี้, รายการ Healthy Hit วาไรตี้, รายการหยิน หยาง พลังชีวิต, รายการคนสู้โรค, รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง, รายการคลินิกชีวลักษณ์, รายการจอโลกเศรษฐกิจ, รายการเช้าดูวู้ดดี้, รายการชีวิตชีวา, รายการรอบเรื่องเมืองไทย เป็นต้น

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ถนนทรัพย์ (ศูนย์ชี่กงเพื่อสุขภาพอาจารย์หยาง)

เลขที่ 71 อาคารจี.พี. เฮ้าส์ ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-mail: qigong_thai@yahoo.com

ไลน์ 1 : qg_yang  หรือ ไลน์ 2 : qigong_yang

Facebook page : ชี่กงอาจารย์หยาง

โทร. 02 637 0121, 086 378 5331