top of page

เรื่องน่ารู้วิชาชี่กง


ความเป็นมาของวิชาชี่กง

ชี่กง เป็นศาสตร์โบราณที่ได้ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นตกทอดมายาวนานกว่า 3,000 ปี ไม่มีใครรู้ว่าชี่กงเริ่มมีขึ้นเมื่อใด แต่ปรากฏหลักฐานในตำราปรัชญาอี้จิงและตำราแพทย์หวงตี้เน่ยจิง (ซึ่งถือเป็นตำราแพทย์จีนเก่าแก่สุดที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน) ได้มีการบรรยายถึงทฤษฎี และวิธีการฝึกวิชาชี่กงไว้อย่างละเอียด

ชี่กงเป็นวิธีเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เป็นวิชาว่าด้วยการฝึกจิตและลมหายใจ เป็นวิธีการฝึกทั้งพลังภายในและความคิดกำหนดจิตควบคู่กันในเวลาเดียวกัน ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกชี่กงอย่างยืนหยัดต่อเนื่องจะมีผลดีต่อสุขภาพ ผู้ฝึกสามารถบำบัดโรคได้เอง อีกทั้งสามารถพัฒนาสติปัญญาและกระตุ้นศักยภาพแฝงภายในร่างกายให้ปรากฎ

ชี่กงเป็นวิชาที่ได้รับการยอมรับในหมู่ชาวจีน โดยแพทย์จีนโบราณที่มีชื่อเสียงได้แก่ หมอเปียนเฉี่ยว หมอหัวถัว หมอซุนซือเหมี่ยว ล้วนเป็นอาจารย์ชี่กงทั้งสิ้น สำหรับชี่กงสมัยใหม่นั้นได้มีการใช้ทฤษฎีและหลักวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันมา อธิบายทฤษฎีของชี่กง จึงทำให้ผู้คนสมัยใหม่ เห็นประโยชน์และยอมรับวิชาชี่กงมากขึ้น

อธิบายเรื่อง ชี่-กง

“ชี่” หมายถึง พลังงาน (Energy) หรือ ลมหายใจ แต่แนวคิดปรัชญาอันหนึ่งของคนจีนโบราณเชื่อว่า ชี่ เป็น พลัง ที่เป็นจุลภาคที่เล็กที่สุด และเป็นส่วนประกอบสำคัญของวัตถุทั้งมวลในจักรวาล รวมทั้งในร่างกายมนุษย์และสรรพสิ่งต่าง ๆ ในโลกด้วย

“กง” คือ วิธีการฝึก หรือ การออกกำลังกาย “ชี่กง” จึงแปลว่า การออกกำลังกายด้วยการกำหนดลมหายใจและการฝึกจิตเข้าด้วยกัน

สมรรถนะของชี่ ในร่างกายมนุษย์คืออะไร ถ้าพูดในนัยของวิทยาศาสตร์ ชี่เปรียบเหมือนประจุไฟฟ้าที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดพลังงานขึ้นในร่างกาย

ชี่กงกวงอิมจื้อไจ้กง เป็นชี่กงกระบวนท่าต่าง ๆ ซึ่งได้จากการศึกษาค้นคว้าและฝึกฝนในเชิงปฏิบัติควบคู่กับหลักวิชาการแพทย์ จีน การแพทย์ตะวันตก และหลักวิทยาศาสตร์ทางสมองยุคปัจจุบัน โดยยึดหลักการบำเพ็ญตนของสำนักพุทธเป็นเกณฑ์ ขณะเดียวกันได้ซึมซับแก่นสารของสำนักเต๋า สำนักขงจื้อ สำนักแพทย์ สำนักวูซู และมวยไท่จี๋ เข้าไว้ด้วยกันจนรวบรวมเข้าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นขั้นเป็นตอน สามารถยกระดับพัฒนาความรู้ขึ้นไปทีละขั้น เนื้อหาวิชาแต่ละขั้นจะเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

จุดเด่นของวิชา 'กวงอิมจื้อไจ้กง' คือ ให้ความสำคัญต่อหลักวิทยาศาสตร์ เป็นการใช้วิชาชี่กงให้เกิดประโยชน์อย่างมีหลักการ ขจัดเรื่องงมงายออกไปโดยสิ้นเชิง

ชี่กงขั้นพื้นฐาน ชี่กงเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ขอแนะนำ ท่ายืนอรหันต์ 3 ท่า ซึ่งถือเป็นท่า “รากฐาน” ในการฝึกชี่กง มีต้นกำเนิดจากวิชามวยเส้าหลิน สามารถทะลวงเส้นลมปราณและเปิดจุดเหลากง พลังทู่น่า (พลังลมหายใจ) เป็นการฝึกหายใจแบบพิเศษเพื่อเพิ่มพลังกำลังภายในร่างกาย วิธีขับพิษและรับพลังจากต้นไม้ เป็นวิธีใช้จินตนาการบวกการหายใจเพื่อขับพิษออกจากร่างกายและรับพลังจาก ต้นไม้ วิธีขยับนิ้วเพื่อเสริมสุขภาพและป้องกันมะเร็ง มีรากฐานมาจากวิชาเอกะดัชนี หนึ่งในสุดยอดวิชากำลังภายในแห่งวัดเส้าหลิน สามารถทะลวงเส้นลมปราณสิบสองเส้นหลักในร่างกายเพื่อขับไอพิษไอโรคออกทาง ฝ่ามือและปลายนิ้วทั้งสิบ ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพ ช่วยบำบัดโรค อาทิ โรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และป้องกันมะเร็ง เป็นต้น

ชี่กงบำบัดโรค

เป็นการเรียนรู้การบำบัดโรคโดยส่งถ่ายพลังบำบัดให้แก่ตนเองและผู้อื่น วิธีส่งพลังออกนอกร่างกายและท่าส่งพลังบำบัด 8 ท่า วิธีใช้ฝ่ามือตรวจโรค เพื่อสืบเสาะถึงตำแหน่งที่เจ็บป่วย นอกจากนี้ ยังมี วิธีฝึกฝนอวัยวะภายในให้แข็งแกร่ง เป็นการเสริมประสิทธิภาพของหัวใจ ไต ปอด ตับ ม้าม กระเพาะอาหาร และลำไส้ ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

เน้นฝึกฝนชี่กงเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีพลังชี่เต็มเปี่ยม และเมื่อฝึกสะสมพลังจนแข็งแกร่งถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะสามารถส่งถ่ายพลังหรือ บำบัดโรคให้แก่ผู้อื่นได้

ชี่กงพลังจิต

การฝึก วิชาพลังจิต เป็นชี่กงตามแนวปรัชญาตะวันออกที่มีมานานกว่า 2,000 ปี เพราะพลังจิตมีส่วนช่วยให้ผู้ฝึกชี่กงมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานหลักในการเรียนชี่กงขั้นสูงต่อไป วิชาพลังจิตจะเน้นเรื่องของสมองซ้าย (จิตสำนึก) และสมองขวา (จิตใต้สำนึก) เพื่อฝึกความจำ เสริมความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์สมอง เพื่อกระตุ้นให้ต่อม PINEAL GLAND หลั่งฮอร์โมนต่าง ๆ เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ฝึกวิธีคิดให้ได้สมความปรารถนา และบันได 10 ขั้นพิชิตเป้าหมาย อันเป็นวิธีผสานพลังจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก สมองซ้ายและสมองขวา ให้ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งในด้านสุขภาพและด้านธุรกิจ

bottom of page