top of page

ทำเนียบรุ่นชี่กง รุ่นที่ 21-40


รุ่นที่ 21 [19 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2541]

คุณดรรชนี กิติศักดิ์ศิริกุล

คุณธนิตสรณ์ จิระพรชัย

คุณสมศักดิ์ ลิ่มเจริญกิจ

คุณธารทิพย์ ยงสกุลโรจน์

คุณธวัชชัย ยงสกุลโรจน์

คุณกาญจนา โต๊ะเงินงาม

คุณนนท์ โต๊ะเงินงาม

คุณเสาวนีย์ อู่เติมทรัพย์

许明心

คุณภัชบุตส์ สุทธาวสินธุ์

周佩娟

คุณสมศักดิ์ เปี่ยมวิไล

รุ่นที่ 22 [20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2541]

黄秋水

คุณสรณคมน์ ฉิมวารุณ

คุณสาธิต เจิดนภา

คุณบุญชัย บุญเทพประทาน

คุณอุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร

林龙

张鐘祥

คุณปราณี

杨淑朝

陈慶章

马如玉

คุณสมศักดิ์ ภูมิพงศ์พิเชษฐ์

卓惜音 คุณทิพย์วรา โต๊ะเงินงาม

คุณไกรสร ธเนศรุ่งโรจน์

林贵标

คุณสงวน

รุ่นที่ 23 [21 สิงหาคม – 25 กันยายน 2541]

คุณเซี่ยวเอ็ง แซ่เฮ้ง

常欣华

คุณอนันต์ วิทยไพสิฐสันต์

คุณสุทธิสาร กวางจีด

คุณปัญชรี ศิริเจริญไชย

คุณวีระ ควรทรงธรรม

คุณรวี สุจิรภิญโญกุล

คุณจิ้นฮี แซ่กิม

คุณวราพร คุณสารสมบัติ

陈素俄

คุณมนพร อิ่มรัตนรัก

คุณวิมล สันติเจริญกุล

รุ่นที่ 24 [2 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2541]

คุณวีระชัย อนันต์อิทธิกุล

คุณธนากร พรหมมาสายสกุล

คุณวรรณา พรหมมาสายสกุล

金佩君

คุณพิภพ ผาติยาวงศ์

คุณฉอฮั้ว แซ่เจี่ย

คุณสุวรรณา สุวรรณประไพศรี

คุณบุญรัตน์ กิตติบุญเชิดชู

คุณศรีวรรณ เสรีโยธิน

คุณวิชัย วีระสินธุวุฒิ

张秀洁

รุ่นที่ 25 [17 พฤศจิกายน 2541 – 5 มกราคม 2542]

陈喜添

คุณพรเทพ พฤษาเอกอนันต์

คุณสาธิต สถิตวานิช

พระสินธุ พรหมสโร

คุณไพบูลย์ สีสรรพ์

Juliette Hananes

คุณอนงค์ แสงขำ

รุ่นที่ 26 [16-23 มีนาคม 2542]

คุณวรชัย เจียมศิริกาญจน์

คุณชุตินนท์ จิรอัศวแก้ว

คุณกิตติกุล หาญกิจเจริญ

คุณเพียว พฤกษสันติ

คุณโบว์ ตันฑ์มานะธรรม

คุณอารีย์พร วัฒนะพรพงษ์สุข

รุ่นที่ 27 [15 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2542]

คุณสุรเดช อิทธิพลพิทักษ์

คุณพรชัย สินธพธาราชัย

คุณวิชัย ศรีประเสริฐ

คุณปริญญา ศิริสารการ

คุณปริญญา ปรัชญนันท์

คุณระเบียบ ปรัชญนันท์

คุณประสพ ธนิยผล

คุณวัลลภ เตชะพิสิษฐ์

คุณอมรรัตน์ แซ่ตั้ง

คุณอุบลวรรณา ภวกานันท์

รุ่นที่ 28 [26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2542]

คุณพารดา สุนทรมหาศาล

คุณฉวีวรรณ เตชะพิสิษฐ์

คุณสำราญ เดชดำรงศักดิ์กุล

คุณนิตย์ กฤษณโสภา

คุณกิ้ง แซ่ตั้ง

คุณปรารถนา อมรวุฒิพิพัฒน์

คุณเมี่ยง แซ่อึ้ง

คุณสุนารี เอกวิทยานุรักษ์

คุณฉวีวรรณ เตชะพิสิษฐ์

รุ่นที่ 29 [ไม่มีเขียนวันสมัคร]

คุณชัยยุทธ ผวาไทย

คุณไพบูลย์ ศิลาสุวรรณ

คุณปรีชา จุติธรรมขันธ์

รุ่นที่ 30 [3 – 21 กันยายน 2542]

คุณประเสริฐ อุณหวัฒนางกูร

คุณเกษแก้ว รัตนอุดม

คุณจิราภา อิงพงษ์พันธ์

คุณสิริวรรณ แซ่ตั้ง

คุณกำธร วงศ์เกียรติรัตน

คุณอรุณวรรณ วงศ์เกียรติรัมย์

รุ่นที่ 31 [2 – 19 พฤศจิกายน 2542]

คุณพิพัฒน์ เกียรติผดุงกุล

คุณเฉลิมพงศ์ วิเศษจัง

คุณชาญณรงค์ สถิตย์พัฒนพงศา

คุณณรงค์ศักดิ์ มุนินทร์พงศ์

คุณจินดา แซ่ลิ้ม

คุณอุบลพร แซ่ตั้ง

คุณสุพรรณี กาญนจ์วีระโยธิน

คุณอำไพ เลาหนิพัฒนา

คุณสุรพงศ์ สันทัดกิจการ

คุณวิไล ตั้งปนิธานดี

คุณดารณี รักษ์ลิขิต

คุณอุษา เลิศกิติพงศ์พันธ์

张洁

คุณอำนวย เอื้ออารีมิตร

รุ่นที่ 32 [11 ธันวาคม 2542 – 28 มกราคม 2543]

คุณสุธีรา ตระกูลรัตนาวงศ์

คุณทนงเกียรติ สมิตกาญจน์

คุณซิ่วเจ็ง แซ่แต้

คุณ CHUNG SUNG HO

คุณชนิดา กิตติบุญเชิดชู

คุณเพ็ญศรี มุกกานนท์

คุณกมลวรรณ พันธุ์นิธิประเสริฐ

คุณมาริสา สายาพัชร

รุ่นที่ 33 [1 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2543]

คุณอุดม ตันละมัย

คุณมาหลี แซ่ตั้ง

คุณปิ่งหง แซ่ฉั่ว

คุณเอง แซ่เลี่ยว

คุณชุงซิม แซ่อึ้ง

คุณสุวลักษณ์ อัศวอิ่มสุวรรณ์

คุณอั้ง แซ่แต้

คุณประสิทธิ์ เอื้อนิรันทร์

คุณบุญช่วย พันธุ์ถวิล

คุณจันทนี สุวิชาพาณิชย์

คุณประไพศรี พัฒนาสันติชัย

รุ่นที่ 34 [20 เมษายน – 29 มิถุนายน 2543]

คุณอัปษร หิรัญบูรณะ

คุณนวรัตน์ ศรีสกุล

คุณพรทิพย์ อัศวโกวิทกรณ์

คุณจุลินทร์ อัศวโกวิทกรณ์

คุณพัชญา กิ่งแก้ว

คุณนิตยา เอี่ยมยิ่งพานิช

คุณวิภา วิบูลพัฒนะวงศ์

คุณโปสุย ธีระกุล

คุณนิทัด ว่องวิทย์เดชา

คุณย่งจั้ว แซ่ตั้ง

คุณปรีชา วัชรวัฒนากุล

คุณนันทนา วัชรวัฒนากุล

คุณจิตรลดา โลจนาทร

คุณเรวดี โลจนาทร

รุ่นที่ 35 [8 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2543]

คุณนที กิติกรอรรถ

คุณพิมพ์ทอง วรรณศรี

คุณพูนสุข กังสนารักษ์

คุณวารี แซ่ปั้ง

คุณพรรณสรณ์ แซ่ลิ้ม

คุณวิวัฒน์ แซ่ลิ้ม

คุณมาลิน ทรัพย์ประเสริฐ

คุณดนันท์ ศุภภัทรานนท์

คุณพิมพ์สุภา จงวิศฐ์ศักดิ์

คุณเตี๊ยกวง แซ่แต้

รุ่นที่ 36 [ไม่มีเขียนวันสมัคร]

邱美云

杨菽萍

李春霞

蘇素云

魏美玪

陈仙女

左嫒仪

纪珠如

林郁贞

陈明云

林苑菊

周汉金

吴益华

คุณสุทธิ เลิศหิรัญวิบูลย์

คุณเหลี่ยงฮวด แซ่เซียว

陈通广

คุณมงคล เหล่าประภัสสร

徐作龙

潇俊傺

郑雄熊

คุณนันทวัน สนเผือก

คุณสุธีร์ ศุภวัฒนกุล

รุ่นที่ 37 [13 พฤศจิกายน 2543 – 19 มีนาคม 2544]

พระสราวุฒิ อภิฉนฺไท

คุณจิราพรรณ จันทรเสนาวงศ์

คุณม่วย แซ่ลี้

คุณมาณีนุช ผุสดีโสภณ

คุณโกเมนทร์ ลิ่มเจริญกิจ

คุณศศิธร สุทธิวานิชยะกุล

คุณวรรณทนา เลาหเกษมวงศ์

คุณสุชัย เลาหเกษมวงศ์

รุ่นที่ 38 [14 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2544]

คุณจื่อเคี้ยง แซ่ฮ้อ

คุณสุดาวรรณ ตุลากุล

คุณภาณี ฉันทะเฉลิมวุฒิ

คุณทิวาพร แสงฉายเพียงเพ็ญ

คุณกิติมา คำนูณเศรษฐ์

คุณปิยะพันธ์ คำนูณเศรษฐ์

คุณวราภรณ์ วงศ์กุลพิศาล

คุณนารีรัตน์ พฤฒิกุล

คุณรุ่งจิรา สถาผลเดชา

คุณกิติมา เด่นพฤกษา

คุณคมคาย ชุมรุม

คุณศิริกุล อรุณคุณารักษ์

คุณสาธิดา แซ่โต๋ว

รุ่นที่ 39 [21 มิถุนายน – 24 สิงหาคม 2544]

คุณวิลาวัณย์ อาชานัยนันท์

คุณณัฐพงษ์ เคียงศิริ

คุณภานุวรรณ เคียงศิริ

คุณมณี บุญเสริมวิชา

คุณภาณี นุตวัฒน์

คุณลี่ปิน รติสุข

คุณภาวิณี เตชะพิสิษฐ์

คุณปริศยา หวังธรรมคุ้ม

คุณอรพินธ์ ตรียาวิวัฒน์

คุณทวีชัย ตรียาวิวัฒน์

คุณเสถียร คลองผล

คุณสราวุธ นราเลิศสุขุมพงศ์

รุ่นที่ 40 [12 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2544]

คุณบุญเลิศ อัศวพรเพชร

คุณกัลยาณี อัศวพรเพชร

คุณทรงพล บุญเสริมวิชา

คุณประยูร แสนศิริ

คุณซู่เจง แซ่แต้

คุณบุญสร้าง หรพงศ์

คุณนิภา หรพงศ์

คุณสุภา เตชะรัตน์พงษ์

คุณสุชาติ ศรีสมบูรณานนท์

คุณอนุรักษ์ สุวัฒนพิมพ์

คุณวิภา

คุณฐนพล รัตนการัณย์

คุณรัชนี ศรีวชิรวัฒน์

คุณวิจิตรา กิจรุ่งรัตนกุล

คุณปิยะเนตร ดวงเดชเจริญผล

คุณศิริรัตน์ พรรัตนพิทักษ์


bottom of page