top of page

ทำเนียบรุ่นชี่กง รุ่นที่ 61-70

รุ่นที่ 61 จากสมาคมเล่งฮั้ว 23 มกราคม 2549 – 27 มีนาคม 2549

คุณจิราภา เปลี่ยนสายสืบ

คุณเรืองจันทร์ กิตติภิญโญกุล

คุณนิจจารีย์ อุดมพรยิ่ง

คุณอุดม อุปกรณ์มณี

คุณภิญญพงษ์ สุวาณิชย์กุล

คุณกัญญมน มหารัตนมาลัย

คุณสุวรรณา มหารัตนมาลัย

คุณอรพินท์ สุระเลขะทัศน์

คุณภัทริน พิพัฒนนันท์

คุณเกศสุชา แซ่คู

คุณฮังเกียว เหลืองวิริยะสิริ

คุณบุญเกียรติ นนท์พิสิฐ

คุณชูเลิศ จิตเจือจุน

คุณชนกภัทร์ เอกนภาพร

คุณลยา ลีธรรมเนตร

คุณกิตติพจน์ วัฒกวณิชย์

คุณนิภาพร จูฑะกาญจน์

คุณทวี โชติวิจิตร

จากสีลม เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2549 (30 คน)

คุณเฉินไซ่เจียน

คุณเอกชัย อติชาตสินธพ

คุณไกรยศ เกียรติสุนทร

คุณองอาจ วัฒนะจิตเสรี

คุณจินดารัตน์ กรกีรติ

คุณอัญชลี ปรารภกุล

คุณณรงค์ ลีดาสวัสดิ์

คุณอารยา พนมไพรรัตน์

คุณสุกฤตา มณีเพ็ชรเจริญ

คุณศศิลักษณ์ โอภาสพงศ์กาล

คุณ Nicolla Meier

คุณ Pimmy Huisman

คุณชัยณรงค์ อร่ามเรืองนาม

คุณสัญชัย ผุดผาด

คุณไชยยศ ตรงกมลธรรม

คุณเสถียร เรามานะชัย

คุณพจน์ หลิกาพันธ์

คุณเกียรติศักดิ์ เพชรเวโรจน์

คุณสุจิตรา เลิศเธียรดำรง

คุณสุทธิพงศ์ กนกากร

คุณ Rochelle Schmallenbach

คุณศักดิ์ชัย แก้วเผือก

คุณเอกภพ เสตะพันธุ

คุณศริยา ธรรมประมวล

คุณนาคิน อริยะวิชา

คุณสุกิจ อริยะวิชา

คุณสมพงษ์ วงศ์โลหะภัณฑ์

คุณชนัญชิดา ภูวไพรศิริศาล

คุณอัครเวช บุญดำเนิน

คุณวีรวัฒน์ โสวัฒนางกูร

รุ่นที่ 62 จากสมาคมเล่งฮั้ว 15 พฤษภาคม 2549 – 24 กรกฎาคม 2549

คุณพัลลภา เอี่ยมเพชราพงศ์

คุณทิพย์อรุณ แซ่เหลี่ยง

คุณธนาวัฒน์ หวังปรีชาอมร

คุณปวีณา พรโชติทวีรัตน์

คุณรุ่งรัตน์ ศิริกุลชยานนท์

คุณประชา ศิริกุลชยานนท์

คุณบุญมี โชติเจริญวงศ์

คุณชมภัสสร พูลสวัสดิ์

คุณมูเคียง เย

คุณนิรันดร์ ภัสสรพิสุทธิกุล

คุณธีร์ณุกชพร มั่นคงนชัยฤทธิ์

คุณนุชิตกรรัตน์ มั่นคงนชัยฤทธิ์

คุณกำพล อุดมมาลัย

คุณวิมลภา หิรัญประดิษฐ์

คุณธันยา เลิศวิชัยวรวิชย์

คุณหทัยรัตน์ เตชะวรบท

คุณอธิการ ถิรวิริยพล

คุณเบญยทิพย์ ถิรวิริยพล

คุณลดาษา ถิรวิริยพล

คุณปารณีย์ คุ้มปีติ

คุณปารีณา คุ้มปีติ

คุณกมลธัช ไพฑูรย์วิรัชชัย

คุณเจตพิพัทธ์ อารีเพิ่มพร

คุณปณชัย อารีเพิ่มพร

คุณสิริกานต์ จิตสุริยา

คุณพชร สุวรรณประไพศรี

คุณขนิษฐา หาญวจนวงศ์

คุณจุฑารัตน์ มังคลรังษี

คุณธีราภรณ์ มังคลรังษี

คุณจิณณุรังชิมา มั่นคงนชัยฤทธิ์

คุณอัฐวุฒิ เย

คุณณัฐธนัญ เย

จากสีลม เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2549

คุณวรรณธนา อินทเสนี

คุณทิวา อินทเสนี

คุณจินตนา งามพงศ์พรรณ

คุณสุภัสสร อัศวกาญจน์

คุณคมสัน เชาว์วัฒนาพานิช

คุณวิมลมาศ พรหมสาขา ณ สกลนคร [เสี่ยวโจวเทียน]

คุณตระกูล สมเกียรติ

คุณสิริน วรรณวลี

คุณสมฤทัย จิรวงศ์วณิชชา

คุณศศี วัฒนพานิช

คุณนิศา มุจจลินทร์กูล

คุณ Sarah Sutro

คุณพัชนี มานะวาณิชเจริญ

คุณเสกสรรค์ ศรีไพโรจน์กุล

คุณเอนก ปัจมประภา

คุณวรรณา คงสวัสดิ์ศักดิ์

คุณชยุติ คงสวัสดิ์ศักดิ์

คุณชญาดา คงสวัสดิ์ศักดิ์

คุณอุไร แซ่โล้ว

คุณเนตรนภา ยังรอต

คุณศิริลักษณ์ เจริญชัยสิทธิ์

คุณกูลจันทร์ พุทธราชา

คุณอารีรัตน์ สุลัญชุปกร

คุณจิตติมา สังกรณีวรรณ์

คุณมณีรัตน์ บัณฑุกัมพล

คุณกิรัติมา ณ พัทลุง

คุณประไพพิมพ์ ประยงค์แย้ม

คุณมณิศา ออประเสริฐ

คุณอังคณา โกแมนพิชัย

คุณกีรบุณ จิตต์รำพึง

คุณนลินี พงศ์ศิริพัฒน์

คุณวิสุทธิ์ รักชัยกิจ

คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์

คุณสมจิตร จันทร์จารุกุล

คุณวิชัย ลิ่วเกษมศานต์

คุณมาลินี ลิ่วเกษมศานต์

คุณสรภพ ลิ่วเกษมศานต์

คุณสมจินต์ ลิ่วเกษมศานต์

คุณนราธิป ธนบดีธาดา

คุณสิงห์ทอง เสรีดำริ

คุณวิโรจน์ ศรีอิสรีย์

คุณวันชัย ประชาเรืองวิทย์

คุณกุลศิริ เจริญศุภกุล

คุณสำราญ เถื่อนยืนยงค์

คุณนวลพรรณ โอภาศเจริญสุข

คุณบุญวิไล จรีชัยโยสิน

คุณอภิสรรค์ จินานุวัฒนา

คุณสิริกาญจน์ สง่า

คุณวราภรณ์ มหาวิเศษศิลย์

รุ่นที่ 63 จากสมาคมเล่งฮั้ว เดือนตุลาคม 2549

คุณชุติมา วงศ์กุลพิศาล

คุณคมสันติ วงศ์กุลพิศาล

คุณสุธนี นิติธรรมสกุล

คุณหทัยรัตน์ แซ่อึ้ง

คุณพิศมัย วสุโสภณ

คุณสมศักดิ์ อริยสินสุรวงศ์

คุณสมพิชัย ศรีแพรขาว

คุณรัชนี จิระนารักษ์

คุณรณชัย ชูอารยะประทีป

คุณกิตติ จินศิริวานิชย์

คุณกุลวดี จิระนารักษ์

จากสีลม เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2549

คุณนิลมณี กมลรัตนพิบูล

คุณประสงค์ พานิชภักดี

คุณพวงเพ็ชร ตั้งยืนยง

คุณอุไร ซือรัตนกุล

คุณสิรินทร์สฤษฏ์ วินิจสร

คุณชาญภพ ธนาเพิ่มพูนผล

ดร.ธนาภรณ์ โปษยานนท์

คุณคมสันต์ อุดมคุณากร

เด็กหญิงณัฐนิช อุดมคุณากร

คุณนัคมน อัศวพาคุณ

คุณสุภัทรา พันธุ์ทวี

คุณอัญชลี การุณกรสกุล

คุณสุชาติ บุณยะเวชชวิน

คุณสิริกุล ณ ระนอง

รุ่นที่ 64 จากสมาคมเล่งฮั้ว 4 ธันวาคม 2549 – 5 กุมภาพันธ์ 2550

คุณพัลลภ เลาหกานต์นิยม

คุณวิรัช หวังเจริญวงศ์

คุณอธิชา ลิ้มดำรงค์ชิต

คุณชุติมา อักกโชติพาณิชย์

คุณชื่นนภา จรัสวุฒิวงศ์

คุณมะลิวัลย์ โสภณพงษ์

คุณโซ้ยม่วย แซ่ซือ

คุณสุพาสินี วงศ์กุลพิศาล

คุณวัชรปราณี ขวัญจิรา

คุณสมศรี แซ่ล้อ

คุณสุวพร กิจวรชัย

คุณจุไรรัตน์ คูคู่เมือง

คุณรวีวรรณ สถาผล

คุณจรัส วิลาสมงคลชัย

คุณชาญชัย ทองทั้งวงศ์

คุณวิไล แซ่จิว

คุณจันทร์เพ็ญ ทองทั้งวงศ์

คุณพรเพ็ชร จุฑาวรากุล

จากสีลม เดือนธันวาคม 2549 – เดือนกุมภาพันธ์ 2550

คุณปรรญ ประดิษฐ์

คุณสมบูรณ์ หวังเจริญพร

คุณนิพนธ์ พรพิรานนท์

คุณประไพ สิริกุลชัยพร

คุณบุญนิตย์ จิวะรังสินี

คุณกฤติกา ตัณทนาวิวัฒน์

คุณอัญชลี วีระสกุลทอง

คุณจิตรา แซ่เอี้ย

คุณมาลี สันติหิรัญวงศ์

คุณอุทัยวรรณ เอกพลากร

คุณกิตติพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง

คุณโสภิมา เกียรตินิยมรุ่ง

คุณอารีย์ ตันนิรันดร

คุณจรูญศรี ตันนิรันดร

คุณจินรัตน์ วงศ์วานรุ่งเรือง

ดร.วงกต วงศ์วานรุ่งเรือง

คุณปิยาภรณ์ ชาตะศิริกุล

คุณปทิตตา พรพิรานนท์

คุณคณิต พรพิรานนท์

คุณบัญญัติ พรพิรานนท์

คุณนงรัก งามวิทย์โรจน์

คุณยุวดี งามวิทย์โรจน์

คุณสุวารี ศุภโชคชัย

คุณวัลลภา ศุภโชคชัย

คุณวิทยา ดีมั่นคงวณิช

คุณจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม

คุณสุพจนี กุลทรัพย์อุดม

คุณอนงค์ จันทร์สว่างภพ

คุณวนิดา ลิ้มดำรงชิต

คุณพยุงศักดิ์ คุณาวัฒโนทัย

คุณวนิดา นิพนุติยันต์

คุณวุฒิชาย หงส์ลำพอง

คุณองอาจ วรากรกาญจน์

คุณสกุล สื่อทรงธรรม

คุณพรทิพย์ ภิญญาวัจน์

คุณปฐวี มีเหม็ง

คุณดวงพร เถลิงพงชาติ

คุณมนัญญา โสภณพิทยากร

คุณพัฒพงศ์ กาญจนโรจน์

คุณปริยา กาญจนโรจน์

คุณปณพัฒน์ ศิลปวาณิชย์

คุณ Kiyomi Kobayashi

คุณมวลพร จุนถาวร

คุณช่อทิพย์ เลิศศักดิ์วิมาน

คุณยิ่งยง วงศ์ศิโรรัตน์

คุณ Junko Tanaka

คุณสุรางค์ หทัยวิทวัส

คุณวศิน อรดีดลเชษฐ์

คุณสุชาดา อรดีดลเชษฐ์

คุณสุปราณี เลาหกิจวิทย์

คุณเมธี สุภาพงษ์

คุณนฤภู จูประจักษ์

คุณพลังรัฐ ธนการพาณิช

รุ่นที่ 65 จากสมาคมเล่งฮั้ว 12 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2550

คุณนันทนา พิตพีรฆ

คุณสิริมา แซ่ตั้ง

คุณเอมอร ทิพย์ทิพากร

คุณแมรี เอี่ยมวิวัฒนกุล

คุณมณีรัตน์ สุรมินิจกุล

คุณเกียรติ เอื้อศรีเจริญ

คุณวรลักษณ์ สาธิตเมธา

คุณสุข ทรงเกียรติธนา

คุณไชยวุฒิ เจียมจรูญ

คุณบัญฑิต จุณณะปิยะ

คุณสุนีย์ ทรงเกียรติธนา

คุณสุรินทร์ วิวัฒน์วานิช

คุณอภิรุม ปัญญาผล

คุณวัชรา ศรีรวีวิลาศ

คุณชัย ศรีรวีวิลาศ

คุณต่อพงศ์ ชีวะประวัติดำรงค์

คุณสุพิชฌย์ เหรียญทองชัย

จากสีลม เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2550 (51 คน)

คุณกษิรา จันทรังษี

คุณกนกพรรณ ชูศรี

คุณสุวิทย์ กฤตินัดดากุล

คุณดารินทร์ กฤตินัดดากุล

คุณอิทธิชัย อุมาพร

คุณมาลี อุมาพร

คุณพันธกานต์ ต๊ะวงค์

คุณเกียรติ พัฒนะจินดา

คุณเจนจิรา พัฒนะจินดา

คุณศิริพันธ์ สุคณิช

คุณพรทิพย์ เชาว์วัฒนกุล

คุณกนกพร เชาว์วัฒนกุล

คุณศรีสุวรรณ ธนะประเสริฐกุล

คุณ Romina Salvi

คุณหรรษา หทัยวิทวัส

คุณยุทธนา สิริพรพัฒนชัย

คุณนิรันดร์ ผลพิพัฒนพงศ์

คุณประเสริฐ ตั้งเสงี่ยมวิสัย

คุณอรจิรารัตน์ อุดมเจริญเกษม

คุณจรินทร์ หทัยวิทวัส

คุณสุรางค์ หทัยวิทวัส

คุณสมาหาญ ทยานยง

คุณอัศวิน กาญจนชัยภูมิ

คุณชนินทร์ ปิยะธนานุกุล

คุณชูพล ศรีเวียง

คุณกัณทิพย์ รัตนชาติชูชัย

คุณกฤษณ์ ทองโสภณ

คุณภิรมย์ ภู่พฤกษา

คุณปนัดดา กล่ำสุ่ม

คุณพรทิพย์ คงรัตนปัญญา

คุณอาณา ลิ้มเจริญ

คุณเขื่อนแก้ว วรากรกาญจน์

คุณธนสาร สุรวุฒิกุล

คุณพนม นาวานุเคราะห์

คุณสมจิตต์ เลิศบุษยานุกูล

คุณสิริรัตน์ โลจน์ไพบูลย์

คุณสมชาย โชคอภินันท์

คุณศักดิ์ชัย เตชาภิประณัย

คุณมะลิ เตชาภิประณัย

คุณธนะภนท์ อัครนุกูล

คุณนรีรัตน์ ภมรพงศ์อัมพร

คุณพิษณุพงค์ นิลอร่าม

คุณวรรณา ลาภพิมพรรณ

คุณอมรวรรณ นิลสุวรรณ

คุณสม จาตุศรีพิทักษ์

คุณสุ่น แซ่อึ้ง

คุณอดิศักดิ์ เลิศบุษยานุกูล

คุณขนิษฐา คชรินทร์

คุณสุทธิชัย ธรรมประมวล

คุณกัลยาวัจน์ อัศวมานนท์

คุณธนาวดี เรวัตบวรวงศ์

รุ่นที่ 66 จากสมาคมเล่งฮั้ว 4 มิถุนายน – 17 กันยายน 2550

คุณชาญยุทธ เตสังขิวทูร

คุณวุฒินันท์ จินศิริวานิชย์

คุณชัยยง ปัญฑุรอัมพร

คุณเสาวณีย์ อัมพรากร

คุณสุธี อัศรัสกร

คุณ Grace Chon โจว

คุณลิวจี โจว

คุณเตห์หนิง โจว

คุณสิริสิงห์ ทวีกุลวัฒน์

คุณอัญญนี ทรงเกียรติธนา

คุณไพโรจน์ รัศมีวิเชียรทอง

คุณเรวดี เลิศศิริพาณิชย์

คุณสุรศักดิ์ วิมลประสาร

คุณมาลินี ธรรมนรนาถ

คุณสมเกียรติ จงถาวรวาสนา

คุณสุชาติ บุญธรรมะ

ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ

คุณพรชัย ธโนปจัยสิทธิ

คุณสมาน มหิทธิวาณิชย

คุณภัณฑิรา วงศ์ญาพรหม

คุณทิ่งเลี้ยง แซ่เบ้

คุณวิรัช วินยเวคิน

คุณณัฐทรงชัย พิทยรัตน์เสถียร

จากสีลม เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2550

คุณสุไรรัตน์ ประคองสันติกุล

คุณรำเพย จิตสุชน

คุณพิชิต กิจจาเจริญชัย

คุณนพรุจ ศักดิ์ศิริ

คุณวรวุฒิ ดำรงค์วัฒนโภคิน

คุณกุงเอ็ง แซ่ฉั่ว

คุณสมบัติ วิทยวัตรเจริญ

พญ.เมตตา ปิยะพงศ์

คุณKUSUMA DUFFY

คุณกนกชล อ่อนลออ

คุณณัฏฐ์ธนัน หทัยวิทวัส

คุณรัตนากร เจริญศรีสันต์

คุณสุมาลี เหล่าศิริชน

คุณอังคณา หวังธรรมเกื้อ

คุณนันทนา ทิพยากรณ์

คุณปภาดา พิสิฐอดิศร

คุณพัชรา วิบูลย์วิมลรัตน์

คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์

คุณยุพาพรรณ์ ปริตรานันท์

คุณวนิดา เจริญรุ่งเรือง

คุณนิยะดา เจริญรุ่งเรือง

คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

คุณนิพนธ์ พิริยะพันธุ์

คุณเรืองศักดิ์ ตรีโรจน์พร

คุณสง่า สุกิจเจริญผล

คุณจังยู้ แซ่เจียว

คุณวิภา จิตสุชน

คุณสมชัย จิตสุชน

คุณพูลทอง ปิยะอนันต์

คุณอมรา คชรินทร์

คุณชาญชัย ปิยะเจริญวัฒนา

คุณศุรศักดิ์ อาชาเลิศวรานนท์

คุณแก้วกาญจน์ ธนการพาณิช

คุณนุชรี อังศกุลชัย

คุณรัชดาวัลย์ วรรธไกรวัฒน์

คุณโดม วังส์ท้องสวัสดิ์

คุณกฤษณะ บวรลักษณ์

คุณวันเพ็ญ จิตสุชน

คุณประดิษฐ์ สุวรรณบาตร์

คุณสุวัฒน์ ธันญะทวี

คุณคมสัน ธีระกิจประภา

คุณธรณ์ธันย์ บัณฑิตชุติกุล

คุณวิรัช บัณฑิตชุติกุล

คุณประภา ธีระกิจประภา

คุณศิริ เหล่าศิริชน

คุณวิรัตน์ ศุภมา

คุณสาลินี เหล่าศิริชน

คุณกาญจนา ยงรัตนกิจ

คุณณัช มัศโอดี

คุณวลีพร ธนาธิคม

คุณโกศิลป์ หมู่สัญญาลักษณ์

คุณเอมอร จารุวัฒนชัย

คุณปิยธิดา ตุลยาลักษณ์

คุณจริยา เชียรวิภาส

คุณสุบิน สุธีบรรเจิด

คุณศรีสุวรรณ คงวนานนท์

คุณวันเพ็ญ คงวนานนท์

คุณเจริญสิน เลิศมหกิจ

คุณบุญญิสา เหลือทรัพย์

คุณณรงค์ วรประเสริฐ

คุณดุลยรัตน์ น้ำเพชร

คุณศุภฤกษ์ อริยกุล

นพ.กรณ์วิชญ์ ญาณกรพันธุ์ธนา

คุณลลิดาภา วิสุทธิสมบูรณ์

คุณภัทรวรรณ ธาดาดลทิพย์

คุณยุพร จานประดับ

คุณสุไรรัตน์ ประคองสันติกุล

คุณชาคริต จิรอดิศัย

คุณราชา คูราน่า

คุณดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง

คุณดนยวรรณ อภิรักษ์นภานนท์

คุณภัทรา แดงประเสริฐ

คุณพิศวาท พีระปกรณ์

คุณอัญชลี รุ่งวันชัย

คุณ LOW

คุณจุฑารัตน์ โพธิสุนทร

คุณปราณี นพมณีไพศาล

คุณอภิเชษฐ พิณสายแก้ว

คุณภัควดี นันทาภิวัฒน์

คุณศุภกร อิสริยกุลการ

คุณสเก็ดดาว วัฒนล์

คุณอมรัช ตั้งใจพัฒนา

คุณสุเชาว์ ถาวรวงศ์

คุณปิยะรัตน์ ประกอบวณิชกุล

คุณนิชานันท์ วรรธไกรวัฒน์

คุณพรชัย วิทยาคุณสกุลชัย

คุณนันทนา วิทยาคุณสกุลชัย

รุ่นที่ 67 จากสมาคมเล่งฮั้ว 8 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2550

คุณวันเพ็ญ ภูริวิภาค

คุณวรรณดี อัศววริยชนะ

คุณวิชัย อภิรักษ์รังสิมา

คุณกอบกุล ปัญญาผล

คุณบุญทรวง เศรษฐีวาณิชย์

คุณอโณทัย อัศวโกวิทธำรง

คุณกาญจนา เดชธราดล

คุณอมรวรรณ เดชธราดล

คุณกัญ ศรีวิชชุพงษ์

คุณวิมลรัตน์ จิระอุปการ

คุณอำพร ศิริบัญชาวรรณ

คุณอริยา จารุพัฒนพรกิจ

คุณสุรีพร เรืยงสีสมบูรณ์

คุณนพรัตน์ อัศววริยชนะ

คุณอัครพร จินศิริวานิชย์

คุณสมสุข เลาหสุวัฒนกุล

คุณกฤษณวิชญ์ เศรษฐีวาณิชย์

คุณพีระพล ตั้งศิริวานิช

คุณอรทัย เศรษฐีวรรณ

คุณอาภาภรณ์ รังนกใต้

คุณพรเพ็ญ เฉลิมกาญจนา

คุณสุภิดา อยู่ยืน

คุณทักษกร รุจิรากรสกุล

คุณนริศร์ ตั้งศิริวานิช

คุณนิตยา เดชธราดล

คุณสรากร พรสาธิต

คุณวนิดา พรสาธิต

คุณอุดม เรืองสีสมบูรณ์

คุณจินตนา สุนทราธิกุล

คุณอังกูร แก่นสา

คุณจินดา พุฎฐธรรม

จากสีลม เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2550

คุณสมศรี ศิริมงคลสกุล

คุณสมนึก สุพรประดิษฐชัย

คุณพีรัชญาณ์ สิงหศิวานนท์

คุณวิศาล พงศกร

คุณมาโนชญ์ ถวัลย์เถลิงฤทธิ์

คุณแสงโสม สีนะวัฒน์

คุณพาณิชยา ตันสุวรรณ

คุณไพศาล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์

คุณเพ็ญศรี อยู่รุ่งเรืองศักดิ์

คุณสุวิทย์ สุวิทย์สันติพงศ์

คุณสุเทพ สุธัญญวินิจ

คุณวรรณา สุธัญญวินิจ

คุณสมเกียรติ อิงด์เวชวงศา

คุณสุนันท์ อิงด์เวชวงศา

คุณเจี้ยนฟงเหลียน

คุณบุญจง ผลทวีกิจ

รุ่นที่ 68 จากสมาคมเล่งฮั้ว 17 ธันวาคม 2550 – 25 กุมภาพันธ์ 2551

คุณพรศรี จารุพัฒนพรกิจ

คุณอมรรัตน์ คำสุวรรณ

คุณวริศนันท์ ณรงค์ธนรัฐ

คุณธัสสัณห์ ณรงค์ธนรัฐ

คุณสุรินทร์ ศรีวรรัตน์

คุณนิภาพร กีรติธนทัต

คุณจงเจตน์ กีรติธนทัต

คุณประคอง สามตรีเผือก

คุณวันเลิศ คุตตะนันท์

คุณเบ้ ซู เจิน

คุณวิจิตร ชื่นธรรมการย์

คุณงามจิตต์ วิทยอำนวยคุณ

คุณคนึงนิจ มฆวัตสกุล

คุณพักตรีวดี มฆวัตสกุล

คุณโชติวัฒน์ พรโชติทวีรัตน์

คุณเสาวนีย์ เหล่าเศรษฐานันท์

คุณสุภา สุทธิธนานนท์

คุณเกษมศรี อนัมบุตร

คุณคี่ทวง เรืองสีสมบูรณ์

จากสีลม เดือนธันวาคม 2550 – เดือนกุมภาพันธ์ 2551

คุณอารยา อัศวพิชญโชติ

คุณทรงศรี ฟุ้งเกียรติ

คุณสันธนา ฟุ้งเกียรติ

คุณเยาวลักษณ์ ภคบัณฑุ

คุณยุวดี กิตติวังชัย

คุณธีรศักดิ์ กิตติวังชัย

คุณวีระ ลิ้มสุขศรีกุล

พ.ต.สามารถ ปลื้มถนอม

คุณพุทธา ปลื้มถนอม

คุณปรมิตา ลิมปนิลบาติ

คุณทัศนียา แซ่หลี

คุณสุรางค์ วรวงศ์สันติ

คุณธีรธร พงศาพาส

คุณหัทยา พงศาพาส

คุณอรอนงค์ คงไทยเสรีกุล

คุณโจเซฟ สุเชาว์วณิช

คุณอุษา โชควาณิชย์พงษ์

คุณอุไร แซ่ว่อง

คุณ BARBARA DURAND

คุณนภาพร คงคาสวัสดิ์

คุณสมถวิล วรพิบูลชัย

คุณอักษิกา สีเหลือง

คุณมาลี จึงกิจเจริญ

รุ่นที่ 69 จากสมาคมเล่งฮั้ว 3 มีนาคม – 23 กรกฎาคม 2551

คุณอรรถพล พนาเจริญไพบูลย์

คุณชาตรี วิสูตรรุจิรา

คุณอรุณ อึ้งไพบูลย์

คุณเกศณี แซ่โค้ว

คุณธวัช อุตสาหรุจิกุล

คุณอัจฉราวรรณ วงศ์สาธิตกุล

คุณมนจุฑา ปรียารัตน์

คุณจิรายุ คุ้มปีติ

พระจงภูมิ สุมโน

คุณโสภณ นานาสมบัติ

คุณดวงใจ คุ้มปิติ

คุณกมลลักษณ์ ตันติแสงหิรัญ

คุณรัชต์ภาคย์ ตันติแสงหิรัญ

คุณตะวัน จันทราสกาววงศ์

คุณรัชดา ปรียารัตน์

คุณกรรณิกา พลัสสินทร์

คุณสมบูรณ์ รติพาณิชย์วงศ์

คุณพงษ์ชัย โต๊ะเงินงาม

คุณปรีดา เพชรมีสีใส

คุณเกรียงไกร พงษ์รุจพร

คุณสุภางค์ ตั้งอุทัยเรือง

คุณเณศราภา ตันตกิตติ์

คุณเตชสิทธิ์ พิสิษฐเกษม

จากสีลม เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 2551

นพ.กิตติศักดิ์ เก่งสกุล

พอ.ญ.เสาวนี เสถียรกิจการชัย

คุณสุจิตรา เสถียรกิจการชัย

คุณชาญ ชาญสมิทธ์

คุณสุวัฒนา เสถียรกิจการชัย

คุณวิภาพร ศิริพันธ์

คุณนันทพันธ์ พรอยมณีวงศ์

คุณณัฐวัฒน์ อัศววงศ์ตระกูล

คุณนฤดล พุ่มนิล

คุณศรินญา สุวรรณทัต

คุณสิริณยา ธโนปจัยสิทธิ

คุณสมเกียรติ ธรรมสุทธิกุล

คุณสุเจตน์ สถาพรนานนท์

คุณศศิณัชชา อรลินชวโรจน์

คุณสุภา ธรรมธิติวัฒน์

คุณวิไล ธรวงศ์ธวัช

คุณสุนทรี เวสารัชเวศย์

คุณสุชาดา อยู่สำราญ

คุณวัชราทิพย์ สิงห์กุล

คุณปกิติ วิชยศึกษ์

คุณวิภาวี วิชยศึกษ์

คุณเริงชัย คงเมือง

คุณเกศรา แก้วหาญ

คุณสรัญญา ศิริชอสกุล

คุณโอภาส เลี่ยวชวลิต

คุณสิริพร เลี่ยวชวลิต

คุณพัชรา อเนกจำนงค์พร

คุณปาริชา จงเสถียร

คุณมาลินี จรรยาวทัญญู

คุณสุกัญญา เสริมศิลปกุล

คุณสุริวรรณ์ เริงรัศมี

คุณวิไลลักษณ์ พูลประเสริฐ

คุณอรทิพย์ จงจิตต์ล้ำเลิศ

คุณพิมพ์ใจ เสริมรัตนวิศิษฎ์

คุณจุไรรัตน์ กัฑชลี

คุณสวัสดิ์ จงกล

คุณเวชยุกต์ ธรรมานุสาร

คุณนงนุช แซ่โง้ว

คุณสุพรรษา ตันติสถาพร

คุณพรเพ็ญ เหล่านิยมไทย

คุณธนากร กิตติภูมินิธิ

รุ่นที่ 70 จากสมาคมเล่งฮั้ว 4 - 25 สิงหาคม 2551

คุณไกรวุฒิ ลิขิตวนิชกุล

คุณอรสา ตั้งคารวคุณ

คุณพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์

คุณสุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์

คุณกรภัทร์ วรรณสุศรี

คุณสุขใจ เลาหสุวัฒนกุล

คุณศันสนีย์ เลาหสุวัฒนกุล

คุณแพร ยังเมือง

คุณปุณณฑิตา กู้ธนวัฒน์

คุณน้ำทิพย์ จิรวณิชโรจนกุล

คุณพงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์

คุณไท คงทรัพย์

คุณภณรัชฏ์ สงวนนภาพร

จากสีลม เดือนสิงหาคม 2551

คุณสุทธิวรรณ จุลละสุวรรณ

คุณบุญยงค์ ชัยอรุณดีกุล

คุณสุธี กาญจนภูษิต

คุณปฏิพล ตั้งตฤษณกุล

คุณมาลีพร เชียงสงค์


bottom of page