top of page

Infinity Qigong บทที่13 Xiantian and Houtian


Infinity Qigong บทที่13 Xiantian and Houtian ปรากฏการณ์ทั้งปวง ในภาวะก่อนกำเนิด เซียนเทียน xiantian มีจุดเริ่มต้นจาก อู๋จี๋ คือความว่างเปล่า อู๋จี๋เป็นผู้ให้กำเนิดไท่จี๋ คือหยินหยาง และหยินหยาง เป็นผู้ให้กำเนิดอู่สิง คือธาตุทั้ง 5 ในโลกของเรา ธาตุทั้ง 5 จะเป็นผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งหมายถึงทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และนี่คือภาวะหลังกำเนิด Houtian ในวิชาฮวงจุ้ย มียันต์แปดเหลี่ยม ที่เรียกว่า เซียนเทียนปากั้วXiantian Pagua ที่กำหนด ทิศทางของพลังฟ้าหรือพลังจักรวาลทั้ง 8 ทิศ ซึ่งถือ ได้ว่าเป็นพลังก่อนกำเนิด และนำมาใช้ เพื่อกำหนด ฮวงซุ้ยของคนตาย ยันต์แปดเหลี่ยมโฮ้วเทียนปากั้ว Houtian Pagua เป็นผู้ควบคุมทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลก เป็นตัวกำหนดทิศทางของพลัง แห่งปฐพี ทั้ง 8 ทิศ และนำมาใช้ เพื่อวาง ฮวงจุ้ย ของคนเป็น ความลึกซึ้ง ยังมีมากกว่านั้นมาก ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพลังฟ้าดินได้มาบรรจบกัน Xiantian และ Houtian Pagua จะสร้างปรากฏการณ์ของพลัง และมีผลต่อเรา ที่แตกต่างกัน ได้ 64 แบบ (8×8) หรือ 64 กว้า ซึ่งมีทั้งพลังที่ เป็นมงคลและอัปมงคล แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการฝึกชี่กง จิง ชี่ เสิน มีทั้งที่เป็น houtian และ xiantian ความแตกต่างคือส่วนที่เป็น xiantian จะมีความบริสุทธิ์ และมีพลังมหาศาล การฝึกวิชาแห่งพลังของเต๋าในสำนักต่างๆ มีหลักการที่เหมือนๆ กันคือ ฝึกจิง ชี่ เสินให้สมบูรณ์เข้มข้น แข็งแรง และโคจรย้อนทวน จาก houtian กลับไปสู่ xiantian ย้อนกลับไปสู่ธาตุทั้ง 5 อย่างครบถ้วนและ เกลาจิต ให้สงบบริสุทธิ์ เข้าสู่ไท่จี๋ บำเพ็ญเพียร ละวางจนถึงความว่างเปล่า คือ อู๋จี๋ และควบรวมเข้ากับเต๋า นี่คือสุดยอดวิชาขั้นสูงสุด ของการฝึก ยกตัวอย่างเช่น การฝึกเสี่ยวโจวเทียน ดังนั้นความรู้ในบทนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะเข้าใจ ในเรื่อง Concept ของการฝึกวิชาแห่งพลังชี่กง ขั้นสูง และทำให้มีความก้าวหน้า ในการฝึก ยกตัวอย่างเช่น xiantian นั้นมีกำเนิดก่อน จึงอยู่ ด้านหน้าของร่างกาย houtian เกิดตามหลังมา จึงอยู่ส่วนหลังของร่างกาย การฝึกพลังย้อนทวน จึงต้องโคจร พลัง จาก houtianไป xiantian คือหมุนพลัง ของตูม่าย ด้านหลังมาสู่เริ่นม่าย ด้านหน้า ตัวอย่างที่ 2 คือ การฝึก เสี่ยวโจวเทียน ขั้นกลางและขั้นสูงขึ้นไปจะอาศัยแต่ จิง ชี่ เสิน หรือเพียงแค่ประสานน้ำไฟ จะไม่สามารถก้าวหน้าต่อได้ ต้องฝึก ที่จะควบรวม น้ำไฟ ดิน ทองไม้ ประสานกัน คือต้องให้ความสำคัญกับ ธาตุทั้ง 5 จึงจะสามารถเข้าสู่ภาวะไท่จี๋ และ เข้าสู่ขั้นสูงสุดได้ ขอให้ทุกท่านที่มีความเพียร บรรลุได้จนถึงจุดสูงสุดแห่งวิชา นพ.กิตติศักดิ์ เก่งสกุล ---------------------

bottom of page